Impressum

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) pravidelne zverejňuje a aktualizuje na svojej stránke informácie pre laickú i odbornú verejnosť.

Vzhľadom na technické možnosti internetu však nemôže KRRZ ručiť za úplnosť, obsahovú neporušiteľnosť takto zverejnených informácií. Týka sa to najmä databáz údajov, ktoré sú zostavené zo zdrojov tretích subjektov, a ktorých aktualizácia sa riadi interným harmonogramom KRRZ. V prípade ich využitia preto KRRZ odporúča preskúmať správnosť informácií. KRRZ nezodpovedá za žiadne škody, prípadne iné dôsledky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s použitím údajov uvedených na svojej internetovej stránke.

Informácie zverejňované na internetovej stránke www.rozpoctovarada.sk je povolené ukladať, rozmnožovať a ďalej používať  bez predchádzajúceho súhlasu KRRZ, avšak len za podmienky, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude uvedená ako zdroj informácií a príslušný elektronický súbor nesmie byť obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Reprodukcie časti textu publikácií sa riadia vlastnými pravidlami, ktoré sú zvyčajne uvedené na začiatku každej publikácie. Pokiaľ nie je uvedené inak, časti textu v rozsahu najviac jedného odseku je možné reprodukovať len za podmienky uvedenia presného zdroja informácií, vrátane názvu publikácie.

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej prezentácie.

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Imricha Karvaša 1, 813 25, Bratislava

Tel.: +421-2-57874959
Email: sekretariat@rrz.sk
www.rozpoctovarada.sk