Fiškálne prognózy

Jednou zo základných pôsobností Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je vykonávanie činností súvisiacich s monitorovaním a hodnotením vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Pre dôsledné napĺňanie tejto úlohy je kľúčové, aby RRZ mala k dispozícii aktuálne predikcie vývoja verejných financií, najmä deficitu a dlhu.

Fiškálne prognózy RRZ slúžia predovšetkým na vyhodnotenie realistickosti fiškálneho rámca Ministerstva financií v rámci hodnotiacich správ pre Návrh rozpočtu verejnej správy a Program stability. Zároveň je odhadovaný vývoj vládnej spotreby a investícií vstupom do makroekonomických prognóz RRZ. V neposlednom rade sú fiškálne predikcie využívané aj na ďalšie analytické úlohy, ktoré RRZ vykonáva.

Analytici Kancelárie RRZ na mesačnej báze publikujú odhad hospodárenia rozpočtu v aktuálnom roku, tzv. rozpočtový semafor, ktorý slúži ako východiskový bod pre prípravu strednodobých fiškálnych projekcií.