Odhad deficitu pre rok 2023 poklesol na úroveň 7,0 mld. eur, schodok znižujú vyššie daňové a nedaňové príjmy (Semafor december 2023)

  • 22. 12. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,8 % HDP

  • KRRZ znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti novembrovej prognóze došlo k poklesu schodku o 305 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 7 005 mil. eur (5,8 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu odhadu výsledku hospodárenia prispeli najmä vyššie očakávané daňové a nedaňové príjmy.
  • V porovnaní s celkovým rozpočtom schváleným na rok 2023 KRRZ prognózuje deficit formálne nižší o 0,7 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia celkového rozpočtu ostáva naďalej nízke. Ministerstvo financií v Návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026 predpokladá tohtoročný deficit vo výške 7 949 mil. eur (6,5 % HDP); v porovnaní s ním je odhad KRRZ nižší o 0,7 % HDP.
  • V porovnaní s plánovaným deficitom mimo rezervy na energopomoc sa naopak odhaduje deficit vyšší až o 586 mil. eur (0,5 % HDP).
  • Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2 982 mil. eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1 033 mil. eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1 387 mil. eur (1,2 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.