Verejné obstarávanie

Verejne obstaravanie

Uverejňovanie informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile verejného obstarávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti Úradu pre verejné obstarávanie umožňujúcej verejnému obstarávateľovi vytvorenie si profilu na Úrade pre verejné obstarávanie.

A: Zverejnenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou zákazky nad 1 000 EUR a do 20 000 EUR a uskutočnenie stavebných prác nad 1 000 EUR a do 30 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B: Podlimitné a nadlimitné zákazky