Fiškálna databáza

Príjmy, výdavky a saldo verejnej správy

Fiškálne ukazovatele, ktoré poskytujú základný pohľad na vývoj verejných financií, sú príjmy, výdavky a saldo hospodárenia verejnej správy.

Príjmy verejnej správy (ďalej len VS) sú tvorené z daňových príjmov, príspevkov na sociálne zabezpečenie, nedaňových príjmov a grantov a transferov. Detailnejšie znázornenie príjmov je možné na tomto odkaze. 

Príjmy VS predstavujú hlavný zdroj financovania výdavkov VS, ktoré podľa ekonomickej povahy rozdeľujeme na bežné výdavky a kapitálové výdavky. Detailnejšie znázornenie výdavkov je možné na tomto odkaze. 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami VS nazývame saldo VS. Saldo VS je nulové, ak sa príjmy rovnajú výdavkom. Prebytok nastáva, ak príjmy vyššie ako výdavky. Ak sú výdavky VS vyššie ako príjmy, vzniká rozdiel, ktorému hovoríme deficit VS. Detailnejšie znázornenie salda je možné na tomto odkaze. 

Fiškálne ukazovatelepublikované každý mesiac v rámci Rozpočtového semaforu.