Fiškálna databáza

Zložky celkového salda verejných financií

V niektorých rokoch je hospodárenie verejných financií výrazne ovplyvnené ekonomickým cyklom alebo dočasnými vplyvmi. Vplyvom týchto faktorov nemusí úroveň salda VS poskytovať verný obraz o vývoji verejných financií. Pohľad na vývoj verejných financií bez týchto faktorov poskytuje ukazovateľ štrukturálneho salda.

Saldo verejných financií môžeme analyticky rozčleniť na tri zložky: 

  • Štrukturálne saldo rozpočtu VS je výsledok hospodárenia verejných financií po odpočítaní vplyvov cyklického vývoja ekonomiky a jednorazových opatrení. RRZ vychádza pri odhade úrovne štrukturálneho salda z metodiky The True Deficit.
  • Cyklická zložka vyjadruje reakciu príjmov a výdavkov na zmeny hospodárskeho cyklu pri voľnom fungovaní automatických stabilizátorov. Stav hospodárskeho cyklu – podchladenie alebo prehriatie oproti potenciálnemu rastu – je vyjadrený hodnotou ukazovateľa produkčnej medzery, ktorú RRZ počíta v súlade so svojou metodikou Finding Yeti.
  • Jednorazové efekty predstavujú zásahy vlády a iné vplyvy jednorazovej povahy, ktoré neovplyvňujú hospodárenie v ďalších rokoch a nezahŕňajú sa do štrukturálneho salda.