Kto sme

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky.

Ján Tóth

predseda Rady

Mgr. Ján Tóth, M.A. je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského. V roku 1995 získal titul B.B.A. na W. Barton School of Business, Wichita State University v USA s ocenením Magna Cum Laude. V roku 1996 mu bol udelený titul M.A. v ekonómii na The Ohio State University v USA. Tu v štúdiu pokračoval absolvovaním postgraduálnej skúšky v makroekonómii, monetárnej a medzinárodnej ekonómii a ako odborný asistent prednášal mikro a makroekonómiu.

V roku 1998 nastúpil do Tatra banky najskôr ako výskumný ekonóm, neskôr ako hlavný ekonóm a stratég. V rokoch 1999 – 2008 pracoval ako hlavný ekonóm a riaditeľ trhových analýz v ING Bank (predtým ING Barings). Potom prešiel na pozíciu hlavného ekonóma UniCredit Bank. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako riaditeľ Inštitútu finančnej politiky a hlavný ekonóm Ministerstva financií. Bol zodpovedným za makroekonomické a daňové prognózy Vlády SR a bol členom výboru pre riadenie dlhu a likvidity. Zastupoval SR pri OECD vo výbore pre hospodársku politiku. Koncom roka 2012 ho prezident vymenoval za viceguvernéra Národnej banky Slovenska pre menovú politiku. V ECB bol členom Výboru pre menovú politiku a zúčastňoval sa menovo-politických zasadaní Rady guvernérov.

Tóth absolvoval viacero školení v Medzinárodnom centre pre menové a bankové štúdie v Ženeve, na Inštitúte MMF vo Viedni a Washingtone, Northwestern University, Barcelona Graduate School of Economics, NY Fed, Bank of England a Švajčiarskej centrálnej banke. Bol členom vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského a predsedom Klubu ekonomických analytikov počas rokov 2002 – 2012. Pravidelne prednáša predmet Hospodárske politiky na Slovensku ako spoločný kurz na 4 slovenských univerzitách.

Začiatok funkčného obdobia: 18. septembra 2020 (schválené NR SR dňa 17. septembra 2020) na návrh vlády
Koniec funkčného obdobia: 17. septembra 2027 (7 rokov bez možnosti obnovenia)

Anetta Čaplánová

členka rady

Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. ukončila vysokoškolské štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v roku 1989, počas štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave tiež medziodborové štúdium žurnalistiky. V rokoch 1989-1992 bola na študijných pobytoch na Univerzite Komenského v Bratislave a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

V rokoch 1991-1993 absolvovala na Univerzite Komenského postgraduálne štúdium anglického jazyka. V roku 1995 ukončila doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od tohto obdobia pôsobí ako vysokoškolská učiteľka. Počas doktorandského štúdia absolvovala dlhodobejšie študijné pobyty na univerzitách v Tilburgu a v Antverpách. V roku 2003 sa habilitovala za docentku v odbore Národné hospodárstvo, v roku 2012 bola prezidentom Slovenskej Republiky vymenovaná za profesorku v odbore Ekonomická teória. V rokoch 2009-2015 bola prorektorkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, najskôr pre manažovanie akademických projektov, potom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.

Trvalo spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitúciami v zahraničí, na viacerých z nich absolvovala výskumné pobyty (napr. MMF, Medzinárodné centrum pre ekonomický výskum v Turíne, Univerzita Bath, Oklahomská štátna univerzita). Výsledkom tejto spolupráce sú mnohé práce vo výskumnej a pedagogickej oblasti.

Je autorkou resp. spoluautorkou 175 publikovaných výstupov, z ktorých 48 bolo publikovaných v zahraničí. Na tieto výstupy je evidovaných 383 ohlasov, z toho 98 zo zahraničia. Vo výskumnej činnosti sa venuje najmä ekonómii verejného sektora, novej inštitucionálnej ekonómii a teórii verejnej voľby.

Začiatok funkčného obdobia: 3. júl 2015 (schválené NRSR dňa 2. júla 2015 na návrh guvernéra NBS Jozefa Makúcha)
Koniec funkčného obdobia: 2. júl 2022 (7 rokov bez možnosti obnovenia)

Juraj Kotian

člen Rady

Mgr. Juraj Kotian vyštudoval odbor Ekonomická a finančná matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1999. Od roku 2000 pôsobil v Slovenskej sporiteľni, najskôr ako analytik finančných trhov a neskôr ako vedúci oddelenia analýz trhov a hlavný ekonóm banky.

V roku 2007 prešiel do Viedne do Erste Group Bank, materskej banky skupiny, kde pôsobí ako ekonóm a vedúci makroekonomických a finančných analýz pre región strednej a východnej Európy. Kotian sa celý profesionálny život venoval makroekonomickým prognózam a prispieval k odbornej diskusii o ekonomickom smerovaní krajiny. V rokoch 2004-2007 bol členom výboru makroekonomických a daňových prognóz MF SR, v rokoch 2012-2017 bol predsedom Klubu ekonomických analytikov na Slovensku a v roku 2017 sa stal členom poradného orgánu Hodnota za peniaze.

Kotian je absolventom Marshall Memorial Fellowship programu v USA a absolvoval aj niekoľko vzdelávacích modulov na IESE, University of Navarra v Barcelone a Ashrigde Business School vo Veľkej Británii. Je ženatý a má štyri deti.

Začiatok funkčného obdobia: 8. február 2018 (schválené NRSR dňa 7. februára 2018 na návrh prezidenta SR Andreja Kisku)
Koniec funkčného obdobia: 7. február 2025 (7 rokov bez možnosti obnovenia)