Ochrana osobných údajov

Pravidlá používania webstránky kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Informácie o používaní súborov cookie a iných internetových technológií
Informácia o spracúvaní osobných údajov (Obchodní partneri)

I. ÚVOD

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na všetky obchodnoprávne vzťahy, ktorých účastníkom je Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „KRRZ“). Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V súvislosti s uzatvorením a plnením zmlúv s našimi zmluvnými partnermi spracúvame aj osobné údaje o zamestnancoch/kontaktných osobách zmluvných partnerov a organizácií spolupracujúcich s KRRZ.

V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo s ňou súvisiace podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie našej príslušnej zákonnej povinnosti.

Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali túto Informáciu o ochrane osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami.

II. PREVÁDZKOVATEĽ

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
sídlo: Mlynské nivy 7788/12, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 42263051
(ďalej označený aj ako „KRRZ“, „my“)

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Advokátska kancelária – JUDr. Miroslava Benediková, s.r.o., so sídlom Panenská 23, 800 03 Bratislava kontakt: miroslava.benedikova@gmail.com, tel: 0903 248 416

 • SPÔSOBY ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • priamou interakciou s Vami
 • od našich zmluvných/obchodných partnerov a partnerských organizácií

III. DOTKNUTÁ OSOBA

 • Zmluvní/obchodní partneri – fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia
 • Pracovníci a kontaktné osoby zmluvných/obchodných partnerov, partnerských organizácii a združení, ktorých je KRRZ členom

IV. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

 • titul,
 • meno, priezvisko,
 • číslo občianskeho preukazu
 • číslo pasu

V. ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje našich zmluvných a obchodných partnerov – fyzických osôb spracúvame na účely plnenia povinností a, ktoré KRRZ vyplývajú zo zmluvy alebo z iného právneho vzťahu s Vami. Spracúvanie týchto osobných údajov je teda nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Osobné údaje pracovníkov a kontaktných osôb našich zmluvných a obchodných partnerov, či partnerských organizácii potrebujeme získať, používať a iným potrebným spôsobom spracúvať na účely plnenia zmlúv uzatvorených s našimi zmluvnými a obchodnými partnermi, zabezpečenia všeobecnej agendy prevádzky KRRZ, organizácie konferencií, stáží a odborných seminárov na Slovensku aj v zahraničí, ochrany majetku (KRRZ a/alebo našich zmluvných partnerov), ale aj na účely ochrany majetku a zdravia osôb, nachádzajúcich v priestoroch KRRZ alebo v priestoroch, v ktorých sú organizované konferencie, stáže a odborné semináre. Spracúvanie týchto osobných údajov je teda založené na  oprávnených záujmoch KRRZ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

VII. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uvedené osobné údaje uchovávame do uplynutia 5 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce s našim zmluvným partnerom. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo podobných predpisov, budú uchovávané počas doby podľa týchto predpisov (napr. údaje ako súčasť účtovných dokladov 10 rokov), ak táto bude dlhšia.

VIII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting)
 • doručovateľské a kuriérske služby
 • služby vedenia účtovníctva

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

IX. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva: právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

X. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu KRRZ uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. : + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

XI. ZMENA INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov (Monitorovanie kamerovým systémom v kancelárskych priestoroch KRRZ)

I. ÚVOD

Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nezisková organizácia (ďalej aj ako iba „KRRZ“ alebo „my“) vykonáva a zodpovedá za úlohy a činnosti spojené s odborným, organizačným, administratívnym, ekonomickým, personálnym a technickým zabezpečovaním činnosti Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej aj ako iba „RRZ“) zriadenú ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Realizáciu týchto úloh a  činností zabezpečujeme prostredníctvom svojim zamestnancov ako aj externých spolupracovníkov v kancelárskych priestoroch na adrese Mlynské nivy 7788/12, 821 09 Bratislava -mestská časť Staré Mesto (ďalej len „Priestory“).

V záujme ochrany majetku KRRZ ako aj majetku členov RRZ, zamestnancov  a/alebo spolupracovníkov KRRZ a ich bezpečnosti vrátane majetku a bezpečnosti návštevníkov v Priestoroch sú Priestory monitorované kamerovým systémom.

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov monitorovaním Priestorov kamerovým systémom KRRZ (ďalej len „Informácia“) sa vzťahuje na našich zamestnancov, členov RRZ, spolupracovníkov, dodávateľov, obchodných partnerov ako aj akýchkoľvek ďalších návštevníkov našich Priestorov (ďalej len „Návštevník“). Táto Informácia obsahujú údaje o tom, akým spôsobom sú spracúvaní osobné údaje Návštevníkov prostredníctvom kamerového systému, ktorým KRRZ monitoruje Priestor.

Osobné údaje Návštevníkov sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov či sťažností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému KRRZ Vám odporúčame obrátiť sa priamo na KRRZ alebo na zodpovednú osobu ustanovenú v KRRZ, s kontaktom uvedeným nižšie.

II. PREVÁDZKOVATEĽ

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nezisková organizácia

so sídlom: Mlynské nivy 7788/12, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 422 630 51, kontaktné údaje: https://www.rrz.sk/kontakt/

III. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Advokátska kancelária – JUDr. Miroslava Benediková, s.r.o., so sídlom Panenská 23, 800 03 Bratislava kontakt: miroslava.benedikova@gmail.com, tel: 0903 248 416

IV. DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutá osoba v zmysle Nariadenia sa rozumie: člen RRZ, zamestnanec KRRZ, spolupracovník KRRZ, dodávatelia služieb/tovarov (fyzické osoba- podnikatelia alebo ich zamestnanci), akýkoľvek iní návštevníci kancelárskych priestorov KRRZ špecifikovaných v tejto Informácii ako Priestory.

V. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Priestoroch sa nachádza kamerový systém, ktorý monitoruje Váš pohyb, správanie a Vaše iné osobné prejavy, keď sa nachádzate, či zdržujete v Priestoroch a tieto Vaše osobné údaje zaznamenáva. Takýmto spôsobom KRRZ, ako prevádzkovateľ, spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sú spôsobilé Vás identifikovať a odlíšiť od ostatných osôb, najmä Vašu tvár a postavu. Kamerový systém vyhotovuje len obrazový (nie zvukovoobrazový) záznam, jeho výstupy sú spracúvané len v rámci uzatvoreného okruhu (režim CCTV) a nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou. Záznam z kamerového systému je v ňom uložený spolu s dátumom a časom Vašej návštevy.

Kamerový systém pozostáva z ôsmich (8) kamier a je technicky nastavený tak, aby sa monitorovanie vykonávalo len rozsahu nevyhnutnom a primeranom na dosiahnutie vyššie definovaného účelu spracúvania osobných údajov, to znamená predovšetkým zodpovedajúci počet a umiestnenie kamier, nastavenie uhlov získavaných záberov, možnosť rozmazania alebo vymazanie záberov, ktoré pre prípad použitia záznamov z kamerového systému nie sú relevantné a pod.

Všetky priestory monitorované kamerovým systémom v Priestoroch sú riadne označené príslušným piktogramom – varovným označením umiestneným na viditeľnom mieste pred vstupom do monitorovanej oblasti, pričom toto označenie odkazuje odkaz na Informáciu. Kamerový systém nemonitoruje a nezaznamenáva pohyb osôb vo vyhradených priestoroch, ako sú sociálne zariadenia.

VI. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s monitorovaním Priestorov kamerovým systémom spôsobom opísaným v tejto Informácií je založené na právnom základe – oprávnený záujem KRRZ ako prevádzkovateľa a tretích osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Vaše osobné údaje spracúvané pri prevádzkovaní kamerového systému využívame na nasledovné účely:

 • ochrana zdravia a telesnej integrity všetkých osôb nachádzajúcich sa v Priestoroch,
 • ochrana Priestorov a iného majetku KRRZ a majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v Priestoroch,
 • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
 • odhaľovanie, prevencia a napomáhanie stíhania protispoločenského správania a trestnej činnosti, získavanie dôkazov o trestnej činnosti.

Ako uvádzame vyššie, využívanie a spracúvanie niektorých Vašich osobných údajov spôsobom špecifikovaným v tejto Informácii je založené na tzv. oprávnených záujmoch KRRZ, to znamená, že plnenie vyššie uvedených účelov spracúvania Vašich osobných údajov je nevyhnutné na ochranu a podporu činnosti a úloh KRRZ ako aj iných oprávnených záujmov KRRZ, ako prevádzkovateľa, a tretích osôb a tiež prispieť k bezpečnému a komfortnému výkonu pracovných úloh členov RRZ, zamestnancov/spolupracovníkov KRRZ. Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je rovnako nevyhnutné aj na ochranu zdravia a telesnej integrity Návštevníkov, majetku, verejného poriadku a bezpečnosti. V neposlednom rade takýmto spôsobom výrazne napomáhame predchádzaniu protispoločenského správania a trestnej činnosti, a v prípade, ak k takému správaniu, či činnosti dôjde, napomáhame odhaľovaniu ich páchateľov, to znamená, že takýto spôsob spracúvania osobných údajov je aj vo verejnom záujme. Monitorovanie Priestorov kamerovým systémom je aj širokou verejnosťou vnímané ako neoceniteľný nástroj, ktorý sa osvedčil napr. pri odhaľovaní trestnej činnosti, a patrí k nástrojom, ktorých využívanie je v súčasnosti v súlade s legitímnymi očakávaniami dotknutých osôb.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v tejto Informácii dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov tak, ako je uvedené nižšie.

VII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prístup k záznamom vyhotoveným kamerovým systémom majú len oprávnené osoby poverené KRRZ.

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby KRRZ. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a spracúvali iba tie údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie týchto služieb a v rámci našich zdokumentovaných pokynov. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • služby súvisiace so správou a údržbou Priestorov,
 • služby súvisiace s prevádzkou a údržbou kamerového systému.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

VIII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, avšak v prípade, ak nám odmietnete poskytnúť osobné údaje, ktoré spracúvame v zmysle tejto Informácie, budeme, v záujme ochrany našich oprávnených záujmov, nútení požiadať Vás, aby ste nevstupovali do našich Priestorov, resp. opustili Priestory.

IX. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaznamenávanie týmto kamerovým systémom prebieha nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, pričom zaznamenávaný je len obraz a nie zvuková stopa. Záznamy z kamerového systému sú zlikvidované najneskôr v lehote do 48 hodín odo dňa nasledujúceho po dni ich vyhotovenia.

Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby, KRRZ alebo tretích osôb. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním takýchto nárokov, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby ich preukázania, uplatňovania alebo obhajovania.

X. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom  v Nariadení nasledovné práva:

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej  priamo KRRZ alebo zodpovednej osobe uvedenej v tejto Informácii, Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. vyššie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 3. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 4. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. vyššie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, najmä Nariadenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje na dozorný orgán sú:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

XI. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním priamo KRRZ prostredníctvom kontaktných údajov v bode II. tejto Informácie alebo kontaktovaním zodpovednej osoby uvedenej v bode III. tejto Informácie, a to písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených Nariadením.

Aktualizácia informácie :  01.02.2024

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (Uchádzač o zamestnanie)

I. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL SPRACÚVANIA, VYJADRENIE SÚHLASU

Týmto udeľujem potenciálnemu zamestnávateľovi Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Mlynské nivy 7788/12, 821 09 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, IČO: 42 263 051 (ďalej len „Zamestnávateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu (ak boli z mojej strany alebo zo strany tretej osoby Zamestnávateľovi poskytnuté):

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • štátne občianstvo
 • adresa trvalého bydliska, iná korešpondenčná adresa
 • e-mailová adresa (súkromná, pracovná)
 • telefónne číslo (súkromné, pracovné)
 • údaje o účte na sociálnej sieti (dobrovoľná informácia)
 • IP adresa a cookies (dobrovoľná informácia)
 • údaje o bezúhonnosti (ako citlivý osobný údaj, na vyžiadanie)
 • údaje o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii
 • údaje o pracovných skúsenostiach a predchádzajúcich zamestnávateľoch
 • údaje uvedené v životopise a motivačnom/sprievodnom liste

na účely výberu vhodných zamestnancov na obsadenie voľného pracovného miesta u Zamestnávateľa a posúdenie, či som vhodným uchádzačom pre toto pracovné miesto, a to aj na účely ich uchovávania v prípade, ak ma Zamestnávateľ bude chcieť kontaktovať v súvislosti s obsadením/ponukou voľného pracovného miesta v budúcnosti, počas doby, na ktorú je tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený.

Dôvodom spracovania údaja o mojej bezúhonnosti je overenie, či spĺňam požiadavky pre prácu u Zamestnávateľa.

II. DOBA UDELENIA SÚHLASU

Súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v obsahu tohto súhlasu udeľujem na dobu 2 roky odo dňa jeho udelenia.

III. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Som si vedomý skutočnosti, že tento súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať a tiež skutočnosti, že odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolaním tohto súhlasu nie je dotknuté právo Zamestnávateľa spracúvať moje osobné údaje, v ktorom mu právo spracúvať moje osobné údaje vyplýva z iných zákonných dôvodov uvedených v Nariadení, Zákone o ochrane osobných údajov, alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

IV. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV

Týmto vyhlasujem a potvrdzujem, že pred udelením tohto súhlasu mi Zamestnávateľ poskytol nasledovné ďalšie informácie o spracúvaní mojich osobných údajov:

Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely je podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas.

Som si vedomý skutočnosti, že nie som povinný poskytnúť Zamestnávateľovi moje osobné údaje, ale poskytnutie mojich osobných údajov je nevyhnutné na začatie a pokračovanie procesu výberu zamestnancov, a tiež na umožnenie vzniku pracovnoprávneho vzťahu so Zamestnávateľom.

V súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov mám nasledovné práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe žiadosti adresovanej zodpovednej osobe uvedenej nižšie mi Zamestnávateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré o mne spracúva, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadam o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

2. Právo na opravu osobných údajov

Mám právo na to, aby Zamestnávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ma týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov mám tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Mám právo, aby Zamestnávateľ bez zbytočného odkladu vymazal moje osobné údaje v prípade, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvolám súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) sa osobné údaje spracúvali nezákonne;

d) aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Mám právo, aby Zamestnávateľ obmedzil spracúvanie mojich osobných údajov v prípade, ak:

a) napadnem správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a budem namietať proti vymazaniu osobných údajov a žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) Zamestnávateľ už nepotrebuje moje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich ja na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na prenosnosť údajov

Mám právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré som Zamestnávateľovi poskytol v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a mám právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme mi v tom Zamestnávateľ bránil.

6. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa budem domnievať, že došlo k porušeniu mojich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, mám právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Všetky svoje práva súvisiace s ochranou osobných údajov si môžem uplatniť kontaktovaním zodpovednej osoby Zamestnávateľa: Advokátska kancelária – JUDr. Miroslava Benediková, s.r.o. Panenská 23, 800 03 Bratislava, email: miroslava.benedikova@gmail.com tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.