Panel poradcov

Na základe odporúčaní OECD pre fiškálne rady, RRZ v decembri 2012 vymenovala poradný tím. Svetovo uznávaní experti z oblasti makroekonómie a verejných financií by mali dohliadať najmä na postupy a metodológie rady, ktoré používa pri plnení svojich zákonných povinností.

Panel poradcov sa schádza podľa potreby, spravidla raz ročne. Okrem stretnutia sú členovia panelu k dispozícii na konzultácie formou elektronickej komunikácie aj počas roka. Odbornosť poradcov je zárukou vysokej kvality výstupov RRZ. Poradcovia vykonávajíú svoju činnosť bez nároku na honorár.

RRZ je poctená, že ponuku na spoluprácu prijali:

George Kopits 

(2013 - trvá)

Má dlhoročné skúsenosti s fiškálnymi a monetárnymi analýzami. Svoju kariéru začal na americkom ministerstve financií (Treasury Department). Potom pracoval takmer tridsať rokov pre Medzinárodný menový fond. Je spoluautorom kľúčových publikácií MMF v oblasti fiškálnej transparentnosti a fiškálnych pravidiel (napr. Kopitsovho-Symanského kritéria).

Neskôr ho vymenovali za člena Rady pre menovú politiku v Maďarsku. V poslednom období sa angažuje predovšetkým v oblasti fiškálnych rád. Po pôsobení na čele Fiškálnej rady v Maďarsku prijal pozíciu člena rady v Portugalsku. Okrem verejných funkcií sa intenzívne venuje učeniu vo Woodrow Wilson International Center ako aj na Central European University.

Kevin Page

(2013 - trvá)

Vyštudoval ekonómiu na Queen's University. Od roku 2008 do roku 2013 bol historicky prvým šéfom Parlamentného rozpočtového výboru (PBO) v Kanade. Dnes pôsobí ako vedúci výskumu na University of Ottawa.

Má viac ako 27 rokov skúseností vo verejných inštitúciách v Kanade, najmä v oblasti ekonomických a fiškálnych analýz. Pôsobil v troch hlavných centrálnych inštitúciách: Finance Canada, Treasury Board Secretariat a Privy Council Office.

Daniele Franco

(2013 - trvá)

Taliansky ekonóm, centrálny bankár, štátny úradník. V roku 2023 bol nominovaný na talianskeho kandidáta na nástupcu prezidenta Európskej investičnej banky. V rokoch 2021 - 2022 zastával funkciu talianskeho ministra financií a hospodárstva, predtým pôsobil ako generálny riaditeľ talianskej centrálnej banky, kde skôr pôsobil ako výkonný riaditeľ ekonomického výskumu a medzinárodných vzťahov a ako šéf divízie verejných financií. Krátko pôsobil aj v Európskej komisii. Napísal knihy o verejných výdavkoch, sociálnom zabezpečení a fiškálnych pravidlách v Európe.

Okrem toho má množstvo publikácií ohľadom rozpočtovej politiky, fiškálneho federalizmu, medzigeneračného účtovníctva, zdaňovania finančných aktív alebo príjmovej distribúcie. Je spoluautorom návrhu pre založenie fiškálnej rady v Taliansku.

Jeho členstvo v Paneli poradcov bolo z pre nezlučiteľnosť funkcií v rokoch 2021 - 2022 pozastavené.

Roel Beetsma

(2023 - trvá)

Je dekanom Fakulty ekonómie a podnikania Amsterdamskej univerzity a profesorom makroekonómie. Je tiež členom Európskej fiškálnej rady a výskumným pracovníkom CEPR a CESifo. Je členom dozornej rady penzijného fondu pre holandský retailový sektor a dozornej rady ASR Vermogensbeheer.

Zastával hosťujúce pozície na DELTA (Paríž), University of British Columbia (Vancouver), University of California v Berkeley, Copenhagen Business School a EUI Florence. Bol konzultantom ECB, Európskej komisie a MMF, ďalej bol predsedom holandskej vládnej komisie pre európske hospodárstvo a holandskej vládnej komisie pre dôchodky druhého piliera. Jeho výskum bol široko publikovaný v časopisoch ako American Economic Review, Journal of Economic Literature a Economic Journal.

 

Richard van Zwol

(2023 - trvá)

Predseda siete nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ. Richard van Zwol (1965) je štátnym radcom v Holandskej štátnej rade (Raad van State) od 1. októbra 2017. V rokoch 2013 až 2017 bol generálnym tajomníkom ministerstva vnútra a vzťahov s kráľovstvom. V rokoch 2007-2011 zastával túto pozíciu na ministerstve všeobecných záležitostí a v rokoch 2011-2013 na ministerstve financií.

Predtým bol štátnym zamestnancom na ministerstve financií, vnútra a vzťahov s kráľovstvom a všeobecných záležitostí. Pôsobil ako sociálno-ekonomický a finančný poradca a poradca pre ústavné a ústavné záležitosti

Stretnutia poradcov

 

Prvé stretnutie panelu poradcov

Prvé stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 4. októbra 2013 v Bratislave a preberali sa na ňom témy rozpočtového rámca RRZ, ekonomické modely rady, meranie tzv. produkčnej medzery a štrukturálneho salda verejných financií, princípy OECD pre fungovanie nezávislých fiškálnych inštitúcií, ako aj dlhodobá udržateľnosť verejných financií.

Na fotke zľava: Ľudovít Ódor, Michal Horváth, Ivan Šramko, Daniele Franco, Viktor Novysedlák, George Kopits, Philip Lane a Kevin Page. Viac o poradcoch RRZ si môžete prečítať v ich krátkych osobných profiloch.

Záznam zo stretnutia (tzv. minutes, v angličtine) môžete nájsť v prílohe.

Druhé stretnutie panelu poradcov

Druhé stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 3. októbra 2014 v Bratislave a preberali sa na ňom témy poslania fiškálnych rád v budúcnosti, posudzovanie fiškálnych rizík a ich komunikácia verejnosti, dlhodobá udržateľnosť verejných financií a modely DSGE.

Na fotke zľava: Viktor Novysedlák, Ivan Šramko, Ľudovít Ódor, Daniele Franco, Michal Horváth, George Kopits a Kevin Page. Viac o poradcoch RRZ si môžete prečítať v ich krátkych osobných profiloch.

Záznam zo stretnutia (tzv. minutes, v angličtine) môžete nájsť TU.

Tretie stretnutie panelu poradcov

Tretie stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 30. septembra 2016 v Bratislave a preberali sa na ňom témy hodnotenia fiškálnych rizík, zavedenie výdavkovývh limitov, nastavenie minimálnych štandardov fiškálnych rámcov a mikrosimulačné modely.

Na fotke zľava: Daniele Franco, Ľudovít Ódor, Ivan Šramko, Kevin Page, George Kopits, Michal Horváth a Viktor Novysedlák. Viac o poradcoch RRZ si môžete prečítať v ich krátkych osobných profiloch.

Záznam zo stretnutia (tzv. minutes, v angličtine) môžete nájsť v prílohe.

Štvrté stretnutie panelu poradcov

Štvrté stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo 5. októbra 2018 v Bratislave. Diskutovalo sa o prístupoch RRZ k monitorovaniu aktuálneho makroekonomického vývoja a vývoja verejných financií, metódach vyhodnocovania vplyvov prijímaných opatrení a analýzy súvisiace s udržateľnosťou dlhu. Okrem technických oblastí sa diskutovalo aj o tom, akým spôsobom by bolo najvhodnejšie komunikovať činnosť a výstupy RRZ. Člen panelu George Kopits prezentoval závery zo svojej nedávnej štúdie pre Európsky parlament „How could the Stability and Growth Pact be simplified?“ Stretnutia sa na pozvanie súčasných členov RRZ zúčastnili aj jej bývalí členovia, Ľudovít Ódor a Michal Horváth. Z pracovných dôvodov sa tohtoročného stretnutia nemohli zúčastniť Daniele Franco a Simon Wren-Lewis. Naopak, s veľkým potešením sme uvítali, že do panelu poradcov prijal pozvanie Jeromin Zettelmeyer.

Na fotke zľava: Viktor Novysedlák, Jeromin Zettelmeyer, Anetta Čaplánová, Ivan Šramko, Ľudovít Ódor, Juraj Kotian, George Kopits, Michal Horváth, Kevin Page. Viac o poradcoch RRZ si môžete prečítať v ich krátkych osobných profiloch.

Záznam zo stretnutia (tzv. minutes, v angličtine) môžete nájsť v prílohe.

Piate stretnutie panelu poradcov

Piate stretnutie panelu poradcov RRZ sa uskutočnilo prvýkrát virtuálne dňa 16. septembra 2020. Popri zmene formátu nastala aj zmena v paneli – Jeronim Zettelmeyer sa pre svoj pôsobenie v medzinárodnom menovom fonde vzdal pozície poradcu. Pozvanie medzi poradcov prijala emeritná profesorka University of Essex Holly Sutherland, pre ktorú bolo stretnutie premiérou.

Panel mal dva hlavné body:

  1. OECD správa o fungovaní a pôsobnosti Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
  2. Diskusia o možných úpravách zákona o rozpočtovej zodpovednosti s dôrazom na zmeny v dlhovej brzde v kontexte pandémie SARS-CoV-2

„Minutes“ zo stretnutia v anglickom jazyku nájdete tu.

Šieste stretnutie panelu poradcov

Šieste stretnutie sa konalo 6. a 7. októbra, časť poradcov sa na ňom zúčastnila priamo, časť cez videokonferenciu.

Panel mal štyri hlavné témy:

1/ Aktuálne návrhy zmien v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti

2/ Zmeny v činnosti RRZ, formulovanie a komunikácia výstupov tak, aby výraznejším spôsobom prispeli k diskusii o potrebe zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií

3/ Rola a rozsah činnosti RRZ v oblasti kvantifikácie legislatívnych opatrení a príprava jednotných usmernení pre ich spracovanie

4/ Predstavenie Správy o vývoji sociálneho systému na Slovensku a jej použitie v kontexte činnosti RRZ


Účastníci stretnutia panelu poradcov, zľava doprava George Kopits, Viktor Novysedlák (KRRZ), členovia RRZ Anetta Čaplánová, Juraj Kotian, Ján Tóth a nový člen panelu poradcov Ľudovít Ódor (NBS).

Siedme stretnutie panelu poradcov

Siedme stretnutie Panelu poradcov sa konalo pri príležitosti oslavy 10. výročia vzniku RRZ 05.06.2023.
Osobne sa okrem členov RRZ zúčastnil pán George Kopits, ďalší členovia sa pripojili online.

V úvode boli predstavení noví členovia Panelu poradcov, páni Roel Beetsma a Richard van Zwol, následne boli diskutované hlavné témy – výdavkové limity a dlhodobá udržateľnosť.

Týmto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ďakuje bývalým členom Holly Sutherland a Simon Wren-Lewis za významný prínos a kvalifikované odporúčania.

Predchádzajúci členovia Panelu poradcov

Ľudovít Ódor

(2021 – 2023)

 Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Pôsobil ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska, bol poradcom premiérky a ministra financií. V roku 2012 ho parlament zvolil za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU), kde prednáša v oblasti fiškálnej politiky a fiškálnych inštitúcií. V rokoch 2018-2023 zastával funkciu viceguvernéra NBS.

Aktívne sa podieľal na viacerých významných hospodársko-politických rozhodnutiach na Slovensku tak v menovej ako aj vo fiškálnej oblasti. Je autorom mnohých odborných publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane stratégie zavedenia eura, zmien v daňovom a dôchodkovom systéme, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti alebo projektu hodnoty za peniaze.

Členstvo p. Ódora bolo ukončené pre nezlučiteľnosť funkcií – nominácia na premiéra úradníckej vlády Slovenskej republiky.

Holly Sutherland

(2020 – 2021)

Je emeritnou profesorkou University of Essex. Do októbra 2018 bola riaditeľkou projektu EUROMOD, mikrosimulačného modelu daňových a sociálnych systémov krajín Európskej únie, ktorý v roku 2016 oslávil svoje 20. výročie. Má viac ako 30 rokov skúseností s navrhovaním, stavbou a používaním modelov.

Je spoluautorkou/editorkou 5 kníh o mikrosimulačnom modelovaní. Medzi jej dlhodobé záujmy vo výskume patria rodové efekty politík prerozdeľovania a meranie a analýza detskej chudoby. Medzi jej súčasné záujmy tiež patrí rozširovanie mikrosimulačného modelovania a analýz do rozvojových krajín.

Simon Wren-Lewis

(2013 – 2023)

Je profesorom ekonómie na University of Oxford. Na začiatku kariéry pracoval pre britské ministerstvo financií. V roku 1981 prijal ponuku pracovať pre Národný inštitút ekonomického a sociálneho výskumu (NIESR), kde skonštruoval prvú verziu známeho modelu NIGEM. Neskôr bol profesorom na Strathclyde University ako aj na Exeter University.

Má množstvo publikácií v prestížnych akademických časopisoch predovšetkým v oblasti modelovania menovej a fiškálnej politiky a v oblasti rovnovážnych výmenných kurzov. Je dlhoročným „fanúšikom“ fiškálnych rád: jeho návrh z roku 2007 výrazne ovplyvnil vznik Office for Budget Responsibility vo Veľkej Británii. V súčasnosti je známy aj prostredníctvom svojho blogu Mainly Macro.

Jeromin Zettelmeyer

(2018 – 2020)

V čase členstva v Paneli poradcov bol seniorný výskumník na Petersonovom Institute for International Economics (2016 – 2019). Od roku 2014 do roku 2016 pôsobil ako generálny riaditeľ pre hospodársku politiku na nemeckom federálnom ministerstve hospodárstva a energetiky. Bol zodpovedný za ekonomické analýzy a prognózy, rámec mikroekonomickej politiky a kľúčovú politickú iniciatívu na podporu súkromných a verejných investícií. Zastupoval Nemecko vo Výbore pre hospodársku politiku OECD a pôsobil ako zakladajúci spolupredseda Globálneho fóra OECD o produktivite. Predtým bol J. Zettelmeyer riaditeľom výskumu a zástupcom hlavného ekonóma v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (2008 – 2014), kde sa podieľal na tvorbe a editovaní hlavných výstupov.

Od roku 2019 bol zastupujúcim riaditeľom Strategy and Policy Department v Medzinárodnom menovom fonde, v súčasnosti je riaditeľom ekonomického think tanku Bruegel.