Network nezávislých fiškálnych
inštitúcií EÚ

Člen RRZ bude reprezentovať európske fiškálne rady. Dňa 9. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnilo už v poradí tretie stretnutie európskych nezávislých fiškálnych inštitúcií.

Jedným z hlavných cieľov stretnutia bola diskusia o ďalšej podobe spolupráce zoskupenia, ktoré sa na neformálnej báze pod dočasnou koordináciou slovenskej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť stretávalo už od roku 2013.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 17 fiškálnych rád, ktorí sa dohodli na formálnom založení Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ. K dohode podpísanej 11. septembra 2015 sa pripojili aj ďalšie fiškálne rady a celkový počet signatárov sa zvýšil na 21.

Network bude predstavovať platformu na spoluprácu medzi fiškálnymi radami, na výmenu informácií a poznatkov na expertnej úrovni. Užšia spolupráca vytvorí priestor na zjednotenie pozícií fiškálnych rád vo vzťahu k inštitúciám EÚ, čím by mohla prispieť k formovaniu efektívnejšieho európskeho fiškálneho rámca.

Na dvojročné funkčné obdobie boli za predsedu Networku všetkými signatármi podporení José Luis Escrivá, predseda španielskej fiškálnej rady AIReF, a za jeho zástupcu Ľudovít Ódor, člen slovenskej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Obaja zvolení predstavitelia sa poďakovali za zverenú dôveru v tomto kľúčovom míľniku pre fiškálne rady EÚ a prisľúbili, že využijúc všetky svoje schopnosti a znalosti sa budú snažiť o čo najlepšiu reprezentáciu spoločných záujmov a vytvorenie efektívneho združenia, ktoré by bolo prínosom pre všetky spolupracujúce inštitúcie.