Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Organizačná štruktúra Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádza z jej postavenia definovaného zákonom a štatútom.

Kancelária Rady vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením činnosti Rady.

Organizačná štruktúra

Kancelária môže definovať svoju štruktúru aj s ohľadom na ďalšie úlohy Rady a Kancelárie, ktoré jej môžu vyplývať z pôsobenia v medzinárodných organizáciách1 a nevyhnutnej spolupráce s inštitúciami EÚ.

Najvyšším orgánom je Rada, v ktorej mene koná predseda Rady a ktorá poveruje úlohami Kanceláriu. Najvyšším predstaviteľom Kancelárie je výkonný riaditeľ.