Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Kanceláriu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) tvorí výkonný riaditeľ KRRZ, zástupca výkonného riaditeľa KRRZ a ďalší zamestnanci KRRZ.

Činnosť KRRZ organizuje a riadi výkonný riaditeľ, ktorý za riadnu a včasnú činnosť KRRZ zodpovedá Rade.

KRRZ predovšetkým vykonáva a zodpovedá za úlohy a činnosti spojené s odborným, organizačným, administratívnym, ekonomickým, personálnym a technickým zabezpečovaním činnosti rady a taktiež vykonáva a zodpovedá za ďalšiu pôsobnosť, právomoci, úlohy a činnosti, ktoré vyplývajú z ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, osobitných predpisov a štatútu.

Ako je Kancelária Rady financovaná?

Činnosť RRZ ako aj Kancelárie RRZ je financovaná z prostriedkov Národnej banky Slovenska tak, aby neexistovala priama väzba na vládou a parlamentom schvaľovaný rozpočet. Vláda ani minister financií tak nemôže jednoduchým spôsobom znefunčniť plnenie úloh cez neprimerané zníženie rozpočtu RRZ.

Rozpočet KRRZ nájdete TU.

Zamestnanecká štruktúra

Riaditeľ Kancelárie RRZ

Viktor Novysedlák je od roku 2012 výkonným riaditeľom v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Predtým takmer desať rokov pracoval na Ministerstve financií SR, naposledy ako riaditeľ odboru daňových príjmov a fiškálnych analýz. Bol zodpovedný za tvorbu oficiálnych prognóz daňových príjmov, formulovanie strednodobej fiškálnej stratégie, monitorovanie fiškálnych pravidiel a zastupovanie ministerstva financií v pracovných skupinách a výboroch Európskej komisie a OECD.

Aktívne prispieva do diskusií o viacerých dôležitých ekonomických a politických rozhodnutiach na Slovensku v takých oblastiach, ako je reforma daňových a dôchodkových systémov, navrhovanie národných fiškálnych pravidiel a podpora dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.