Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Kanceláriu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) tvorí výkonný riaditeľ KRRZ, zástupca výkonného riaditeľa KRRZ a ďalší zamestnanci KRRZ.

 

Činnosť KRRZ organizuje a riadi výkonný riaditeľ, ktorý za riadnu a včasnú činnosť KRRZ zodpovedá Rade.

KRRZ predovšetkým vykonáva a zodpovedá za úlohy a činnosti spojené s odborným, organizačným, administratívnym, ekonomickým, personálnym a technickým zabezpečovaním činnosti rady a taktiež vykonáva a zodpovedá za ďalšiu pôsobnosť, právomoci, úlohy a činnosti, ktoré vyplývajú z ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, osobitných predpisov a štatútu.

Ako je Kancelária Rady financovaná?