Limit verejných výdavkov

Limit verejných výdavkov je hlavný rozpočtový nástroj pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorý je definovaný v § 30aa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ide o maximálnu výšku výdavkov, ktorú vláda v danom roku nesmie prekročiť. Limit verejných výdavkov v zmysle zákona počíta Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vždy po voľbách do NR SR, na každý rozpočtový rok príslušného volebného obdobia NR SR, počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom bolo schválené programové vyhlásenie vlády a vyslovená dôvera vláde po voľbách do NR SR.

Limit verejných výdavkov sa vzťahuje na vybrané výdavky verejnej správy, ktoré sú pod priamou kontrolou vlády a ktoré sú podstatné z hľadiska vývoja salda verejnej správy, dlhu a dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Objem výdavkov, ktorý spadá pod limit, tvorí približne tri štvrtiny celkových výdavkov verejnej správy. Limitu nepodliehajú napríklad výdavky samospráv, prostriedky z rozpočtu EÚ, výdavky na spolufinancovanie, odvod do rozpočtu EÚ, výdavky na správu dlhu verejnej správy alebo jednorazové výdavky. Spoločným znakom týchto výdavkov je, že ich vývoj môže byť ovplyvnený faktormi mimo kontroly vlády. Podrobný popis výdavkov spadajúcich pod limit verejných výdavkov, vrátane ich identifikácie, je popísaný v metodike výpočtu výdavkových limitov.