Metodika k výdavkovým limitom

Limity verejných výdavkov sa počítajú vždy podľa metodiky platnej          k 1. januáru daného roka. Následne limity schvaľuje parlament uznesením, ktoré je všeobecne záväzné a zverejňuje sa v Zbierke zákonov SR. Po schválení limitu verejných výdavkov Národnou radou SR sa v zmysle metodiky vykonávajú jeho pravidelné aktualizácie, ktoré podliehajú schváleniu parlamentným Výborom pre financie a rozpočet a Výborom pre hospodárske záležitosti.

Pravidelnú aktualizáciu vykonáva Rada v zmysle zákona každoročne k 30. júnu, avšak limit možno aktualizovať aj na základe požiadavky vlády a na základe vlastnej iniciatívy RRZ aj v inom termíne. Limit sa aktualizuje najmä o vplyvy schválených legislatívnych zmien, ktoré ovplyvňujú príjmy verejnej správy alebo dlhodobú udržateľnosť verejných financií a tiež o rozdielny vývoj v porovnaní s predpokladmi pri výpočte limitu u tých položiek, ktoré sú mimo limitu.

Vyhodnotenie plnenia limitu verejných výdavkov zverejní RRZ každoročne do 15. júna. Rozdiel medzi skutočnou úrovňou výdavkov a platným limitom na daný rok sa tiež premieta do aktualizácie limitu, t.j. ak v jednom roku dôjde k prekročeniu limitu, limit na ďalší rok sa zníži o zodpovedajúcu sumu.

Limity reagujú aj na zákonom definované mimoriadne situácie, v ktorých dochádza k podstatným zmenám v ekonomických predpokladoch, akým je napríklad pokles ekonomiky.