cbr-ilustracne-12

Metodika výpočtu, aktualizácie a hodnotenia plnenia limitov verejných výdavkov

  • 1. 6. 2022

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol s účinnosťou od 1. apríla 2022 zavedený limit verejných výdavkov ako hlavný rozpočtový nástroj na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Zákon určuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) úlohy spočívajúce vo výpočte, aktualizácii a hodnotení plnenia limitu verejných výdavkov, pričom na tento účel je RRZ povinná vypracovať po dohode s Ministerstvom financií SR (MF SR) metodiku a zverejniť ju.

Pri výpočte limitu verejných výdavkov a pri jeho aktualizácii RRZ postupuje podľa metodiky platnej k 1. januáru roka, v ktorom sa vypočítava limit verejných výdavkov alebo sa takýto limit aktualizuje. Metodika prezentovaná v tomto dokumente je pripravovaná skôr ako je legislatívou vyžadovaný termín, a to najmä s cieľom čo možno najskôr zadefinovať postupy už v čase, kedy sa limity výdavkov vypočítavajú po prvýkrát.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po oboznámení sa s obsahom návrhu metodiky výpočtu limitu verejných výdavkov konštatovalo, že pokiaľ nenastane zo strany MF SR potreba metodiku upraviť v termíne do 11. júla 2022, táto metodika bude použitá pri výpočte prvých limitov výdavkov, ktoré by sa mali zverejniť najneskôr 14. júla 2022.