Komunálna kalkulačka


Schválený rozpočet VS na roky 2023 až 2025 vychádza zo záverov septembrového Výboru pre daňové prognózy. Zohľadňuje vplyvy pôvodnej protiústavnej verzie rodinného balíčka z júna, ktorá samosprávam trvalým spôsobom vzala polmiliardu eur ročne. Vzhľadom na ďalší legislatívny vývoj po septembri 2022 sú rozpočtované hodnoty neaktuálne.

Súčasný odhad MF SR zahŕňa aj vplyvy schválenia dočasného daňového bonusu do výšky 140 eur na dieťa. Dodatočný výpadok dane je čiastočne kompenzovaný nesystémovým poukázaním podielov z výnosu DPPO samosprávam v rokoch 2023 a 2024. Poukazovaná tak bude suma podielov z dvoch zdrojov - z DPFO a z DPPO. Samosprávy prídu v súvislosti s dočasným daňovým bonusom napriek kompenzácii o ďalších 99 mil. eur (za obdobie 2023-2025; prepočet KRRZ).

Odhady KRRZ sú postavené na vlastných makroekonomických predpokladoch.

Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO

Odhady výnosu DPFO (dane z príjmov fyzických osôb) a DPPO (dane z príjmov právnických osôb) pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Pre roky 2023-2027 sú použité východiskové štatistické údaje pre rok 2023, kde sú prvý raz použité údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.