cbr-ilustracne-12

Metodika výpočtu, aktualizácie a hodnotenia plnenia limitov verejných výdavkov

  • 22. 12. 2022

(Schválená RRZ 20. 12.2022 a MF SR 22. 12. 2022)

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol s účinnosťou od 1. apríla 2022 zavedený limit verejných výdavkov ako hlavný rozpočtový nástroj na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Zákon určuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) úlohy spočívajúce vo výpočte, aktualizácii a hodnotení plnenia limitu verejných výdavkov, pričom na tento účel je RRZ povinná vypracovať po dohode s Ministerstvom financií SR (MF SR) metodiku a zverejniť ju. Pri výpočte limitu verejných výdavkov a pri jeho aktualizácii RRZ postupuje podľa metodiky platnej k 1. januáru roka, v ktorom sa vypočítava limit verejných výdavkov alebo sa takýto limit aktualizuje.

Cieľom tohto dokumentu je podrobne popísať metodiku týkajúcu sa výdavkových limitov, pričom jeho štruktúra zodpovedá jednotlivým oblastiam, za ktoré je RRZ zodpovedná. Kapitola 2 obsahuje definíciu limitu verejných výdavkov vrátane zdôvodnenia vylúčenia niektorých skupín výdavkov. Kapitola 3 popisuje jednotlivé kroky potrebné na výpočet limitu verejných výdavkov vrátane zdrojov údajov, ako aj presnú identifikáciu jednotlivých položiek. V kapitole 4 je uvedený postup aktualizácie limitu verejných výdavkov, pričom zákon rozlišuje, či ide o pravidelnú aktualizáciu limitu alebo aktualizáciu v mimoriadnych situáciách. Kapitola 5 obsahuje postup pri vyhodnotení plnenia limitu verejných výdavkov vrátane podrobného popisu faktorov, ktoré sa pri vyhodnotení zohľadnia. V kapitole 6 sú uvedené postupy zverejňovania všetkých údajov pri výpočte, aktualizácii a hodnotení plnenia limitu verejných výdavkov zo strany RRZ s cieľom zabezpečiť maximálnu transparentnosť v oblasti výdavkových limitov. Posledná 7. kapitola popisuje postup pri prvom výpočte limitu verejných výdavkov, v tých oblastiach, v ktorých sa postup výpočtu zo strany RRZ odlišuje od štandardného postupu uvedeného v predchádzajúcich kapitolách.

Túto metodiku je možné na návrh RRZ alebo MF SR kedykoľvek meniť, a to po vzájomnej dohode.