2024_04_05_Strednodobý_semafor

Bez konsolidácie zotrvá deficit verejných financií v najbližších rokoch na neudržateľne vysokých úrovniach

  • 5. 4. 2024

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenených politík (NPC).

Ak vláda a parlament neprijmú nové trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude naďalej vykazovať neudržateľne vysoké deficity a z toho plynúci rastúci verejný dlh. V roku 2025 dochádza k zhoršeniu oproti roku 2024 najmä v dôsledku posunutia dodania armádnej techniky. V rokoch 2026 a 2027 odhadujeme mierne zlepšenie, najmä vďaka nižším celkovým investíciám, ako aj nižším výdavkom na kompenzácie zamestnancov. Nárast deficitu v roku 2028 (t.j. už v ďalšom volebnom období) o 0,6 p.b. je ovplyvnený najmä vypršaním dočasne zvýšených daní a odvodov, predovšetkým návratom sadzby zdravotných odvodov platených zamestnávateľom na 10 % z hrubej mzdy a výrazným znížením sadzby tzv. bankovej dane, ale aj zvýšenými nákladmi na obsluhu dlhu. Štrukturálny deficit (bez dočasných vplyvov[1]) vzrastie z úrovne 5,2 % HDP očakávanej v roku 2024 na 5,6 % HDP v roku 2025 s následným nárastom až na 6,4­ % HDP v roku 2028. K nárastu štrukturálneho deficitu na strednodobom horizonte prispieva predovšetkým nižší výnos daní v pomere k HDP, keďže daňové makrobázy rastú pomalšie ako nominálny rast ekonomiky. V rovnakom období čisté zadlženie krajiny vzrastie o 11,6 p.b. HDP k úrovni 64,7 % HDP.

T1_Prognóza_RRZ_vývoj_fiškálnych_indikátorov_v_scenári_NPC

V roku 2024 by mal schodok verejných financií v metodike ESA2010 dosiahnuť úroveň 5,8 % HDP, následne v scenári NPC vzrastie k úrovni 6,3 % HDP v roku 2025 a napokon poklesne na úroveň 6,2 % HDP v roku 2028. Bez prijatia konsolidačných opatrení sa ciele vlády stanovené v schválenom rozpočte podarí naplniť iba v roku 2024, v rokoch 2025 a 2026 chýbajú dodatočné opatrenia vo výške 1,3 % HDP, resp. 1,6 % HDP.

Nárast deficitu v roku 2025 je spôsobený najmä dočasným negatívnym vplyvom z dôvodu dodania armádnej techniky. V rokoch 2026 a 2027 výška deficitu poklesne najmä v dôsledku nižších investícií v obrane, ktoré sa zastabilizujú na úrovni 2 % HDP. K nižším deficitom budú prispievať aj úspory pri ostatných kapitálových výdavkoch ako aj úspora v kompenzáciách zamestnancom.

V porovnaní s prognózou strednodobého fiškálneho výhľadu na roky 2024 až 2027 zverejnenou v januári v rámci hodnotenia rozpočtu očakávame výraznejší nárast deficitu verejnej správy v roku 2025 najmä z dôvodu jednorazového vplyvu dodania armádnej techniky (presun z roku 2024). V nasledujúcich rokoch odhadujeme pri kapitálových výdavkoch v obrane úsporu, kde sa ich výška zastabilizuje na úrovni 2 % HDP.

Úsporu očakávame pri výdavkoch na kompenzácie zamestnancom. Pokles týchto výdavkov oproti predchádzajúcemu odhadu odhadujeme na celom horizonte prognózy na úrovni 0,1 % HDP, čo je spôsobené pomalším rastom kompenzácií verejnej správy nasledovaným predpokladaným nižším rastom súkromných miezd ako aj nižšími mzdovými výdavkami v roku 2023, čo sa prenáša do nasledujúcich rokov.

Pozitívne na vývoj deficitu pôsobia investície mimo rezortu obrany, ktoré oproti predchádzajúcemu odhadu poklesli na celom horizonte prognózy o 0,1 % HDP. Pokles týchto výdavkov súvisí najmä s nižšou výslednou úrovňou čerpania v roku 2023, ktorá sa následne premieta aj do odhadu v nasledujúcich rokoch.

T2_Vývoj_salda_hospodárenia_VS_rozdiely_oproti_predchádzajúcemu_odhadu

Pokles nominálnych schodkov hospodárenia okrem roku 2025 sa premietol aj do poklesu štrukturálneho deficitu VS, naopak aktualizácia prognózy makroekonomického vývoja zmenila štrukturálny deficit v minimálnej miere. Prognóza RRZ predpokladá v roku 2024 štrukturálny deficit bez dočasných vplyvov z dôvodu dodania vojenskej techniky na úrovni 5,2 % HDP s následným postupným nárastom k úrovni 6,4 % HDP v roku 2028.

T3_Vývoj_štrukturálneho_salda_rozdiely_oproti_predchádzajúcemu_odhadu

Ak vláda neprijme dodatočné konsolidačné opatrenia, čisté zadlženie krajiny sa bude na konci horizontu prognózy nachádzať tesne nad úrovňou 64 % HDP, čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2024 (53,1 % HDP). Ku kontinuálnemu nárastu čistého dlhu k HDP prispieva najmä vysoká úroveň deficitov, ktorá prevyšuje príspevok tempa rastu nominálneho HDP.

Nad rámec zmien v čistom dlhu bude vývoj hrubého dlhu do roku 2025 ovplyvnený predpokladaným znižovaním potrebnej úrovne likvidity v porovnaní s jej relatívne vysokým stavom na konci roka 2023. V porovnaní s vývojom čistého dlhu tak hrubý dlh k HDP vzrastie v rokoch 2024 a 2025 miernejšie, medziročne o 2,8 p.b. v roku 2024 resp. o 2.0 p.b. v roku 2025. Od roku 2026 však dlh v čistom aj hrubom vyjadrení porastie o približne 3 p.b. ročne. V roku 2028 sa hrubý dlh dostane až nad úroveň 70 % HDP a čistý dlh verejnej správy bude tesne pod úrovňou 65 % HDP. Dlh je naďalej nad horným limitom dlhovej brzdy. Bez prijatia konsolidačných opatrení bude úroveň dlhu výrazne vyššia ako (každoročne klesajúci) horný limit dlhovej brzdy na celom horizonte prognózy, pričom v roku 2028 presiahne horný limit o 20,5 p.b. HDP. Maastrichtské kritérium 60 % HDP by dlh mohol presiahnuť už v roku 2025.

T4_Prognóza_RRZ_hrubý_a_čistý_dlh_verejnej_správy

 Príloha 1: Odhadovaná bilancia príjmov a výdavkov VS

T5_Prognóza_RRZ_bilancia_príjmov_a_výdavkov_VS_v_scenári_NPC

[1]      Predpokladaný harmonogram dodávok vojenskej techniky znamená v niektorých rokoch dočasný nárast obranných výdavkov nad úroveň záväzku NATO 2 % HDP.