Balance_income_expenditure

Bez opatrení deficit neklesne do roku 2027 pod úroveň 6 % HDP, na stabilizáciu dlhu je potrebné každoročne konsolidovať 0,75 % HDP (Strednodobý semafor – október)

  • 6. 10. 2023

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenených politík (NPC).

Ak novozostavená vláda a parlament neprijmú nové trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude naďalej vykazovať vysoké deficity a rastúci verejný dlh. Zhoršenie oproti roku 2023 na celom horizonte prognózy je spôsobené najmä rastom výdavkov v sociálnej oblasti (dôchodky) a v zdravotníctve ako aj zvýšenými úrokovými nákladmi. Štrukturálny deficit (bez dočasných vplyvov[1]) vzrastie z úrovne 4,5 % HDP očakávanej v roku 2023 na 5,6 % HDP v roku 2024 s následným nárastom až na 6,3­ % HDP v roku 2027. V rovnakom období čisté zadlženie narastie o 15 p.b. HDP k úrovni 64 % HDP.

Prognóza RRZ_vývoj_fiškálnych_indikátorov_v_scenári_NPC

Zdroj: RRZ

V roku 2023 by schodok verejných financií v metodike ESA2010 mal dosiahnuť úroveň 5,7 % HDP, následne v scenári NPC vzrastie až k úrovni 6,6 % HDP v roku 2025 a napokon sa stabilizuje na úrovniach okolo 6,2 % HDP v rokoch 2026 až 2027. Za predpokladu splnenia požiadaviek výdavkových limitov – konsolidácia o 0,5 % HDP ročne voči scenáru NPC[2] – by úroveň deficitu klesala na celom horizonte prognózy k 4 % HDP v roku 2027. Dodržiavanie výdavkových limitov si vzhľadom na očakávané ukončenie platnosti únikovej klauzuly vyžadujú tak naše domáce fiškálne pravidlá ako aj pravidlá európskych inštitúcií na nezvrátiteľnosť reforiem podporených Plánom obnovy a odolnosti SR. V prípade vyššej konsolidácie na úrovni 0,75 % HDP ročne by úroveň deficitu postupne klesala na hodnotu 3 % HDP v roku 2027, čo by už stabilizovalo dlh.

Od roku 2024 bude deficit postupne narastať najmä v dôsledku vyšších výdavkov na dôchodky ovplyvnených vysokou mierou inflácie a navýšením miezd vo verejnej správe, predovšetkým v zdravotníctve. Negatívne budú prispievať aj vyššie výdavky na úrokové náklady vyplývajúce z pretrvávajúcich vysokých úrovní deficitov. Následne v rokoch 2026 a 2027 predpokladáme mierny pokles deficitu vyjadreného v pomere k HDP vplyvom ukončenia dočasného negatívneho vplyvu na deficit z dôvodu veľkých dodávok armádnej techniky.

Prognóza_RRZ_saldo_hospodárenia_verejnej_správy_(NPC_vs._plnenie_výdavkových_imitov)

Zdroj: RRZ

V porovnaní s prognózou strednodobého fiškálneho výhľadu na roky 2023 až 2027 publikovanou RRZ v júli 2023 očakávame výraznejší nárast deficitu verejnej správy na celom horizonte prognózy najmä z dôvodu vyšších očakávaných výdavkov verejného zdravotného poistenia na zdravotnú starostlivosť. V roku 2023 tieto výdavky rastú o 0,3 % HDP, nasledujúce roky sa rozdiel bude prehlbovať až k úrovni 0,8 % HDP v roku 2027. Nárast v roku 2023, ktorý sa premieta aj do nasledujúcich rokov, vyplýva zo zrýchlenia čerpania týchto výdavkov v druhom a treťom štvrťroku 2023. Strednodobý horizont je zároveň ovplyvnený aj navýšením výdavkov v rámci scenára NPC predovšetkým v oblasti liekovej politiky, ako aj zreálnením nákladov na financovanie miezd v nemocniciach.

Negatívne na vývoj deficitu pôsobia výdavky na mzdy zamestnancov, ktoré oproti predchádzajúcemu odhadu rastú na celom horizonte prognózy o 0,2 % až 0,4 % HDP. Nárast výdavkov odhadujeme naprieč verejnou správou, najvýraznejšie k nemu prispievajú obce, kapitoly štátneho rozpočtu a verejné vysoké školy, kde na základe čerpania za prvých sedem mesiacov navyšujeme výdavky v roku 2023 s následným premietnutím aj do ďalších rokov.

Negatívny vplyv od roku 2024 očakávame v úrokových príjmoch a výdavkoch, kde navýšenie výdavkov oproti predchádzajúcemu odhadu dosahuje úroveň až 0,3 % HDP v roku 2027. Odhadované zhoršenie hospodárenia VS sa premietlo do nárastu dlhu a úrokových nákladov na jeho obsluhu.

Na druhej strane najvýraznejšiu úsporu očakávame pri výdavkoch na medzispotrebu. Pokles týchto výdavkov oproti predchádzajúcemu odhadu v roku 2023 odhadujeme na úrovni 0,5 % HDP, v ďalších rokoch to bude 0,4 % HDP. Vyplýva to z úspor odhadovaných v tomto roku na základe priebežného vývoja počas prvých siedmich mesiacov predovšetkým v hospodárení ŽSR, samospráv a nemocníc, ktoré sa prenášajú do nasledujúcich rokov.

Vývoj_salda_hospodárenia_VS_rozdiely_oproti_predchádzajúcemu_odhadu

Zdroj: RRZ

Navýšenie nominálnych schodkov hospodárenia na horizonte prognózy sa premietlo aj do nárastu štrukturálneho deficitu VS, naopak aktualizácia prognózy makroekonomického vývoja zmenila štrukturálny deficit v minimálnej miere. V roku 2023 očakávame mierne zlepšenie, naopak od roku 2024 odhadujeme výrazný nárast schodku. Prognóza RRZ predpokladá v roku 2023 štrukturálny deficit bez dočasných vplyvov z dôvodu dodania vojenskej techniky na úrovni 4,5 % HDP s následným nárastom k úrovni 6,1 % HDP v roku 2025. V závere horizontu prognózy očakávame mierny nárast na úroveň 6,3 % HDP.

Vývoj_štrukturálneho_salda_rozdiely_oproti_predchádzajúcemu_odhadu

Zdroj: RRZ

Ak vláda neprijme dodatočné konsolidačné opatrenia, čisté zadlženie krajiny sa bude na konci horizontu prognózy nachádzať tesne pod úrovňou 64 % HDP, čo predstavuje výrazný nárast oproti aktuálnemu roku (48,9 % HDP). Ku kontinuálnemu nárastu čistého dlhu k HDP prispieva najmä vysoká úroveň deficitov, ktorá prevyšuje príspevok tempa rastu nominálneho HDP. Za predpokladu splnenia výdavkových limitov by čistý dlh rástol pomalšie, na konci horizontu by sa nachádzal na úrovni 59,2 % HDP. V prípade konsolidácie na úrovni 0,75 % HDP ročne by čistý dlh rástol ešte pomalšie a  na konci horizontu by sa stabilizoval na úrovni 56,8 % HDP.

Nad rámec zmien v čistom dlhu bude vývoj hrubého dlhu ovplyvnený predpokladaným znižovaním potrebnej úrovne likvidity v porovnaní s jej vysokým stavom očakávaným na konci roka 2023. V porovnaní s vývojom čistého dlhu tak hrubý dlh k HDP vzrastie v roku 2024 miernejšie, medziročne o 3,5 p.b. na úroveň 60,2 % HDP, v ďalších rokoch bude nárast pokračovať. Dlh je naďalej nad horným limitom dlhovej brzdy[3]. Bez prijatia konsolidačných opatrení by bola úroveň dlhu vyššia ako (každoročne klesajúci) horný limit dlhovej brzdy na celom horizonte prognózy, pričom v roku 2027 by dlh presiahol horný limit o 19,8 p.b. HDP. Maastrichtské kritérium 60 % HDP by dlh mohol presiahnuť už v roku 2024. Plnenie výdavkových limitov by spomalilo rast hrubého dlhu, na konci horizontu by sa dostal na úroveň 65,1 % HDP. V prípade konsolidácie na úrovni 0,75 % HDP ročne by sa hrubý dlh na konci horizontu zastabilizoval pod úrovňou 63 % HDP.

Prognóza_RRZ_hrubý_a_čistý_dlh_verejnej_správy

Zdroj: RRZ

Príloha 1: Prognóza daňových a odvodových príjmov

Prezentovaný fiškálny výhľad je založený na makroekonomickej prognóze RRZ, a teda neboli použité predpoklady Výboru pre daňové prognózy (Výbor). Pri týchto východiskách sa prognóza RRZ pre vybrané daňové príjmy verejnej správy od aktuálnej prognózy Výboru líši výrazne na celom horizonte rokov 2024 – 2027. Dôvodom je, že prognóza Výboru je postavená na makroekonomických predpokladoch, ktoré uvažujú so zásadnou konsolidáciou za účelom dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu od nasledujúceho roku. Prognóza RRZ s týmto šokom neuvažuje, nakoľko predpokladá pozastavenie sankcie vyrovnaného rozpočtu pre novú vládu. Porovnateľný je tak len odhad na rok 2023, v ktorom očakávame mierne vyššie daňové príjmy v porovnaní s prognózou Výboru.

Prognóza_daňových_a_odvodových_príjmov_VS_rozdiel_voči_prognóze_Výboru

Zdroj: RRZ, MF SR

V porovnaní s júlovou strednodobou prognózou RRZ je aktuálny odhad výnosu daňových a odvodových príjmov v rokoch 2023 až 2025 veľmi podobný. Následne, v rokoch 2026 a 2027, očakávame vyššie príjmy o 205 mil. eur, resp. 274 mil. eur. Pozitívnejšie vnímame budúci vývoj DPPO a DPH. Naopak, mierne negatívne prispeje vývoj tzv. daní z práce (DPFO a platby odvodov do sociálnej, resp. zdravotných poisťovní).

Porovnanie_prognóz_daňových_a_odvodových_príjmov_VS

Zdroj: RRZ, MF SR

Príloha 2: Vybrané vplyvy zapracované do prognózy

Výdavky na zdravotníctvo

Najvýraznejšia aktualizácia v prognóze RRZ nastala vo výdavkoch verejného zdravotného poistenia na zdravotnú starostlivosť. Negatívny vplyv na saldo VS dosahuje 297 mil. eur v roku 2023 a postupne rastie naprieč strednodobým horizontom až na  903 mil. eur v roku 2027. K nárastu prognózovaných nákladov prispievajú dva faktory: (1) zrýchlenie čerpania výdavkov v roku 2023, keď medziročné tempo rastu vzrástlo z 9 % na konci apríla na 15 % v závere júla a (2) navýšenie rastu výdavkov v scenári NPC v rokoch 2024 až 2027 na základe podkladu pripraveného MF SR v rámci aktuálneho rozpočtového procesu.

Jednorazové výdavky spojené s Ruskou inváziou na Ukrajine a energo kompenzáciami

Na základe pomalšieho priebežného čerpania energo pomoci znižujeme náklady v roku 2023 o 74 mil. eur, pre rok 2024 naopak zahŕňame predpoklad o pokračujúcej platnosti týchto schém, čo bude znamenať negatívny dopad na deficit verejných financií v sume 700 mil. eur.

Nové opatrenia v štátnom rozpočte

Deficit na strednodobom horizonte navyšujú aj opatrenia, ktoré boli schválené parlamentom a vládou od predchádzajúcej prognózy:

  • Ide predovšetkým o novelu školského zákona, ktorá plní niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR, predovšetkým cez zavedenie právneho nároku na prijatie v materskej škole a zvýšenie transparentnosti financovania materských škôl obcami.
  • Zároveň vláda schvália dlhodobý zámer pre oblasť vysokých škôl vrátane implementácie výkonnostných zmlúv naviazaných na plnenie merateľných ukazovateľov.
  • V neposlednom rade bolo schválené poskytnutie financovania pre významné investície týkajúce sa priemyselného parku Valaliky.

Celkový objem nákladov spojených s novými opatreniami dosahuje v rokoch 2024 až 2027 úrovne 224  až 395 mil. eur.

Úsporné opatrenia samospráv

V aktuálnej prognóze sme revidovali predpoklad o tempe úsporných opatrení samospráv pre stabilizáciu svojho hospodárenia. Na rozdiel od predchádzajúceho odhadu, kedy sme prevažnú väčšinu úspor zahrnuli do roku 2024, aktuálne odhadujeme postupný nábeh na trojročnom horizonte. Revízia predpokladu tak medzi prognózami znamená negatívnu zmenu 342 mil. eur a 112 mil. eur v rokoch 2024 a 2025, naopak v rokoch 2026 a 2027 je zmena pozitívna vo výške 121 mil. eur a 129 mil. eur.

Mzdy zamestnancov a medzispotreba

Zmena v odhadovanej úrovni výdavkov na kompenzácie a medzispotrebu je v plnej miere dôsledkom aktualizovaného odhadu pre rok 2023, ktorého zmena sa následne prenáša do prognózy na celom strednodobom horizonte. V mzdách pozorujeme rast výdavkov naprieč subjektami verejnej správy, najvýraznejšie v obciach, štátnom rozpočte a verejných vysokých školách. Naopak v medzispotrebe odhadujeme oproti predchádzajúcej prognóze úspory, ktoré sú realizované predovšetkým v ŽSR, samosprávach a zdravotníckych zariadeniach.

Úrokové príjmy a výdavky

V roku 2023 vplývajú vyššie úrokové sadzby na schodok hospodárenia pozitívne vzhľadom na vyššie úročenie vysokej hotovostnej rezervy štátu uloženej na medzibankovom trhu. V nasledujúcich rokoch je však vplyv negatívny z dôvodu vyšších úrokových nákladov, ktoré súvisia aj s odhadovaným nárastom deficitov VS.

Zelená energia

Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké ceny elektriny predpokladáme, že klesne potreba dotovania cien pre producentov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, čo bude znamenať pozitívny vplyv na schodok hospodárenia oproti predchádzajúcemu odhadu postupne o 47 mil. eur v roku 2023, 96 mil. eur v roku 2024 a 104 mil. eur každoročne v rokoch 2025 až 2027.

Starobné a invalidné dôchodky

K rastu prognózovanej úrovne výdavkov na starobné a invalidné dôchodky na celom horizonte prognózy prispievajú predovšetkým dva faktory: (1) rýchlejšie priebežné čerpanie v roku 2023, a (2) rýchlejší očakávaný rast dôchodcovskej inflácie v aktuálnej makroprognóze, predovšetkým v roku 2024, ktorý sa premietne do vyššej valorizácie v roku 2025.

Investície v obrane

Na základe aktualizovaných údajov o predpokladanom harmonograme dodania vojenskej techniky sme navýšili úroveň investícií v rezorte obrany v rokoch 2024 až 2026 postupne o 329 mil. eur, 191 mil. eur a 50 mil. eur. Podľa princípov metodiky ESA 2010 sa náklady na obstaranie vojenskej techniky zahŕňajú do bilancie verejnej správy v čase jej dodania, nie úhrady preddavkových platieb.

 

Príloha 3: Odhadovaná bilancia príjmov a výdavkov VS

Prognóza_RRZ_bilancia_príjmov_a_výdavkov_VS_v_scenári_NPC

Zdroj: RRZ

[1]      Predpokladaný harmonogram dodávok vojenskej techniky znamená v niektorých rokoch dočasný nárast obranných výdavkov nad úroveň záväzku NATO 2 % HDP.

[2]     Vzhľadom na pripravovaný výpočet výdavkových limitov (LVV) v nadväznosti na predpokladané zostavenie novej vlády RRZ v aktuálnej kvantifikácii nevychádza z úrovní LVV schválených NR SR na začiatku tohto roka, ale z odhadovaných nových úrovní konzistentných so zlepšovaním ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti v objeme 0,5 % HDP ročne. Presný výpočet nových LVV zverejní RRZ najneskôr do 60 dní po schválení programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde v NR SR.

[3]      Aktuálna prognóza dlhu za rok 2023 je vyššia ako horný limit dlhu o 2,7 p.b. Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú úroveň dlhu a ukončenie dvojročnej výnimky musela vláda v máji 2023 viazať 3 % výdavkov schváleného štátneho rozpočtu a musí pripraviť návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2024 s vyrovnaným saldom a nerastúcimi výdavkami.