Limity verejných výdavkov na roky 2023 – 2025 predložené do NR SR

  • 22. 12. 2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 8. decembra 2011 ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len „ústavný zákon“), a to s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami.

Ústavný zákon v čl. 7 predpokladá existenciu limitu verejných výdavkov, pričom postup pri jeho určení má podľa odseku 3 tohto článku ustanoviť zákon. Je ním zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý v § 30aa ods. 1 charakterizuje limit verejných výdavkov ako hlavný rozpočtový nástroj na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.

Podľa § 30aa v spojení s § 37m ods. 4 zákona sa v VIII. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky limit verejných výdavkov určuje na roky 2023 až 2025. V zmysle § 37m ods. 4 tretej vety zákona schvaľuje limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 Národná rada Slovenskej republiky uznesením.

V súlade s § 37m ods. 4 druhou vetou zákona Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítala a predkladá limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky po splnení zákonnej podmienky, ktorou je existencia dohody na znení metodiky výpočtu limitu verejných výdavkov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Dohoda na metodike výpočtu limitu bola dosiahnutá  dňa 21. decembra 2022.

V súvislosti s predloženým limitom verejných výdavkov poukazuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na znenie § 37m ods. 4 zákona, podľa ktorého sa uznesenie, ktorým sa schvaľuje limit verejných výdavkov podľa § 30aa ods. 2 druhej vety, v VIII. volebnom období v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nezverejňuje. Znamená to, že limit verejných výdavkov sa stáva platným dňom schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, čo reflektuje čl. III predloženého limitu verejných výdavkov.[1]

 

Limit verejných výdavkov sa podľa Čl. I návrhu uznesenia určuje

a) na rok 2023 sumou 41  321 154 940 eur,

b) na rok 2024 sumou 44  309  099 762 eur,

c) na rok 2025 sumou 45  621  482 931 eur.

 

Informácia o postupe použitom Radou pre rozpočtovú zodpovednosť pri výpočte limitu verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 je súčasťou vlastného materiálu. 

Limit verejných výdavkov nadobúda platnosť jeho schválením Národnou radou Slovenskej republiky. 

 

[1]     Výklad, že limit verejných výdavkov sa stáva platným až jeho publikáciou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky naráža na prezumpciu racionálneho normotvorcu (v VIII. volebnom období by použitím tohto výkladu nemohol byť limit verejných výdavkov nikdy platným, lebo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa zverejniť nemá).