Zmeny pre výdavkové limity treba zosúladiť so zvyškom zákona, inak môžu neprimerane znížiť tlak na ozdravenie verejných financií

  • 9. 12. 2022

Dňa 7. decembra 2022 vláda na svojom zasadnutí schválila novelu zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, ktorá dopĺňa ustanovenie upravujúce fungovanie výdavkových limitov v období mimoriadnej okolnosti. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nebola súčasťou príprav uvedeného ustanovenia a o jeho znení bola informovaná len z verejne dostupných zdrojov po schválení návrhu novely vládou.

Navrhovaná väzba na európske pravidlá je odklon od súčasného rámca, ktorý je postavený výhradne na národne definovaných ustanoveniach. Išlo o zámer, keďže všeobecné európske pravidlo nezohľadňuje špecifiká a potreby jednotlivých krajín. Špecifikom Slovenska v porovnaní s väčšinou krajín EÚ je aj vysoké riziko dlhodobej udržateľnosti verejných financií, a to nie len z dôvodu starnutia populácie, ale aj dlhodobo vysokého deficitného hospodárenia.

Ustanovenie zavádza typovo odlišnú únikovú klauzulu v porovnaní s už existujúcimi únikovými klauzulami v zákone (spúšťajú sa pri ekonomickom poklese, resp. výraznej odchýlke daňových príjmov od prognózy):

  • Viazaním sa na európsku únikovú klauzulu sa znižuje predvídateľnosť uplatňovania limitov, keďže nemá definované jasné kritériá a časovú ohraničenosť mimoriadnej okolnosti, čo bola základná podmienka zákonodarcov pred uzákonením limitov verejných výdavkov.
  • Nevyžaduje sa súlad schvaľovaného rozpočtu s limitom výdavkov, čo sa stále vyžaduje od vlády pri existujúcich únikových klauzulách. Vláda takto stanovený limit a výdavky schváleného rozpočtu môže prekročiť až následne, a to po odsúhlasení NRSR.
  • Ustanovenie tak umožňuje vláde robiť aj trvalé opatrenia bez verejnej diskusie a bez zrejmej väzby na dopady mimoriadnej okolnosti. Za kľúčové považujeme zosúladenie režimov únikových klauzúl, aby do novely bola doplnená povinnosť kontroly parlamentu a vyjadrenia RRZ k navrhovanému prekročeniu limitu tak, ako je to v prípade už existujúcej klauzuly ekonomického poklesu (par. 30aa, odsek 12, tretia veta: „Vláda môže počas trvania mimoriadnej okolnosti prekročiť takto určený limit verejných výdavkov po schválení národnou radou; do hlasovania národnej rady predloží rada k prekročeniu limitu verejných výdavkov stanovisko.“).

Rada považuje za dôležité, aby nedošlo k odďaľovaniu výpočtu a schvaľovania limitov na roky 2023 až 2025, čo si vyžaduje, aby bola metodika dohodnutá s MF SR ešte v roku 2022 a výpočet zohľadňoval legislatívny stav najneskôr k 31.12.2022.

Rada od začiatku podporovala myšlienku zavedenia všeobecnej únikovej klauzuly v zákone, vzhľadom na nepredvídateľnosť všetkých budúcich šokov. Rada však považuje za dôležité, aby ani v rámci platnosti únikovej klauzuly kvôli prijatým opatreniam nedošlo k neodôvodnenému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti. Inými slovami, aby opatrenia boli maximálne cielené a dočasné a nezaťažovali tak trvalo verejné financie.

RRZ vníma, že predložený návrh novely reaguje len na aktuálny problém s rozpočtom, pričom bez úprav nemusí byť plne konzistentný so zvyškom zákona. Napríklad novela nerieši, čo má presne nastať po deaktivácii všeobecnej únikovej klauzuly. Existuje tak riziko, že bez doplnenia by pre plné vyladenie procesu mohla byť potrebná ďalšia novelizáciu zákona v budúcnosti.

Kontakt: media@rrz.sk