Modul SIMTASK-DPH simuluje daňové povinnosti domácností v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Simulačný modul DPH funguje spolu s modelom SIMTASK. Výhodou spoločného prostredia je, že umožňuje súčasne vyhodnocovať zmeny v dani z príjmov, v sociálnych transferoch a zároveň v nepriamych daňových politikách.

Vytvorenie mikrosimulačného modulu SIMTASK-DPH pozostáva z niekoľkých krokov. Prvým je imputácia spotreby domácností do podkladovej databázy simulačného modelu SIMTASK-DPH. Samotný model SIMTASK využíva údaje databázy SK-SILC, ktorá obsahuje rozsiahle informácie o rôznych zdrojoch príjmov, ale neobsahuje informácie o spotrebe. Údaje o spotrebe domácností sú k dispozícii v rámci výberového zisťovania štatistiky rodinných účtov. Pomocou parametrickej regresnej techniky odhadov Engelových kriviek bol odhadnutý model alokácie výdavkov a spotreba domácností imputovaná do databázy SK-SILC. Metodika je predstavená v diskusnej štúdii RRZ DP 1/2018 Expenditure imputation and microsimulation of VAT. V simulačnom modeli SIMTASK-DPH sa spotreba domácností mení vtedy, ak sa zmení ich disponibilný príjem, pričom štruktúra spotreby domácností ostáva rovnaká.

Výdavkovým alokačným modelom sú pre každú domácnosť simulované výdavky na spotrebu tovarov a služieb, ktoré sú agregované do niekoľkých skupín. Informácie o spotrebe sú imputované do cieľovej databázy na úrovni celej domácnosti. Následne je podľa simulovanej spotreby domácností odhadnutý objem DPH zaplatenej domácnosťami v jednotlivých skupinách tovarov a služieb.

SIMTASK_DPH