Stanovisko_LVV_zmena

Vládny návrh zmeny pravidiel pre limit verejných výdavkov je rizikom pre dostatočné ozdravovanie verejných financií (Tlačová správa)

  • 2. 5. 2024

Vláda SR dnes schválila návrh na zmenu pravidiel pre výdavkové limity a predkladá ich do NR SR na prijatie v skrátenom konaní.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vzniesla k tejto novelizácii zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy viacero zásadných námietok. Návrh predstavuje odklon od národného konceptu ochrany dlhodobého hospodárenia Slovenskej republiky.

Podľa návrhu by sa rámec dlhodobej udržateľnosti riadil iba pravidlami EÚ, čo je možné vnímať ako oslabenie doterajšieho rámca pravidiel pre zlepšenie udržateľnosti verejných financií.

Vzhľadom na zlý stav dlhodobej udržateľnosti podčiarknutý slovenskými špecifikami – najmä zásadnou demografickou zmenou – nemusí byť tento koncept dostatočný. Univerzálne pravidlá navrhované pre širokú skupinu krajín, pričom takmer všetky majú lepšiu dlhodobú udržateľnosť a zároveň menšiu demografickú krízu pred sebou, podľa RRZ nemusia byť dostatočne funkčné a pružné. Budú sa totiž vyznačovať zdĺhavým procesom korekcie v prípade ich nedodržiavania, menšou precíznosťou proti možnému obchádzaniu a vyššou rigiditou v prípade kríz. Európske pravidlá navyše nebudú prepojené s ochranou dlhodobej udržateľnosti ukotvenou v Ústave SR a nezohľadňujú jej potrebu na dlhodobom horizonte.

RRZ má preto obavu, že zrušenie existujúcich výdavkových limitov môže odporovať článku 55a Ústavy SR a ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti.

Na základe doterajších informácií RRZ predpokladá, že táto zmena môže paradoxne viesť k pomalšiemu trvalému ozdravovaniu verejných financií, a teda k jeho odďaľovaniu. Dôvodom je napríklad nedostatočná konsolidácia v tomto roku, alebo využitie dočasných opatrení ako exspirácia energopomoci, resp. znižovanie veľkosti 2. piliera ako konsolidačných opatrení, ktoré však neznamenajú trvalú konsolidáciu. Úplne bezprostredne to znamená odloženie začiatku konsolidácie z tohto roku na prinajlepšom budúci rok. Pre občanov Slovenska, a najmä pre budúcu generáciu to bude znamenať dodatočné zvýšené náklady, resp. menšiu ochranu finančnej stability poskytovania verejných služieb do budúcnosti.

Všetky pripomienky RRZ k zmene zákona o rozpočtových pravidlách (523/2004) nájdete tu.