Metodika mikrosimulačných modelov

RRZ na základe svojho mandátu, ktorý je daný ústavným zákonom 493/2011 Z.z., vyhodnocuje vplyv prijatých a v špeciálnych prípadoch aj navrhovaných zmien v legislatíve na rozpočet verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť. Kvantifikácie dopadov legislatívnych zmien v oblasti daňového a sociálneho systému by okrem zohľadnenia rozpočtových vplyvov mali analyzovať aj dopad týchto politík na sociálny štandard rodín a na primeranosť úrovne sociálneho zabezpečenia.

Mikrosimulačné modely umožňujú skúmať redistribučné vplyvy pri zmenách v daňovom a sociálnom systéme na populáciu a rodiny celého Slovenska. Výstupy z tohto typu analýz poskytujú informáciu o distribučných dopadoch legislatívnych zmien na príjmy rodín, akým spôsobom tieto zmeny ovplyvňujú existujúci sociálny štandard a k akým zmenám môže prísť v budúcnosti.

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyvíja vlastné mikrosimulačné modely. Mikrosimulačný rámec pre analýzu dopadov legislatívnych zmien pozostáva z viacerých blokov:

  • Model SIMTASK je statický mikrosimulačný model slovenského daňovo-odvodového a sociálneho systému.
  • Model SIMTASK-DPH je mikrosimulačný model pre simuláciu dane z pridanej hodnoty (DPH) platenej domácnosťami.
  • Model what_if je kombinovaný mikro-makro model daňovo-sociálneho systému, ktorý umožňuje vyhodnocovať dlhodobé dopady zmien v daňovo-sociálnom systéme a vplyv na disponibilné príjmy domácností.