SIMTASK

SIMTASK je simulačný model slovenského daňového a sociálneho systému. Umožňuje sledovať vplyv zmien v daniach z príjmu (zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a dohodárov), v sociálnych a zdravotných odvodoch platených zamestnancami aj zamestnávateľmi. V oblasti sociálnych dávok umožňuje sledovať dopady zmien v rodinných dávkach (príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa a rodičovský príspevok) a v dávke v hmotnej núdzi.

SIMTASK je unikátny tým, že umožňuje sledovať okamžité dopady zmien na úrovni jednotlivcov a domácností. Okamžité dopady sú tie, ktoré môžeme pozorovať bezprostredne po zmene legislatívy – ešte pred tým ako sa prispôsobí správanie jednotlivcov, domácností a firiem. Tento typ analýzy je dôležitý pre pochopenie spôsobu, ako vplývajú zmeny v legislatíve na verejné financie a na príjmy domácností.

SIMTASK pracuje s údajmi z výberového Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (SILC) každoročne zbieraného Štatistickým úradom SR. Databáza obsahuje informácie o približne 13 tisíc jednotlivcoch žijúcich v 5600 domácnostiach. Súčasťou databázy sú štatistické váhy pre každú domácnosť, ktoré zabezpečujú reprezentatívnosť údajov pre celé Slovensko. Údaje a váhy sú následne upravené tak, aby rozdelenie pracovných príjmov zodpovedalo situácii aktuálneho roku.