Nárok na plný daňový bonus nemajú rodičia s nízkym príjmom

  • 18. 10. 2023

Počas roka 2022 bol niekoľkokrát zmenený systém daňového bonusu na dieťa. Menila sa jeho výška, veková hranica dieťaťa pre priznanie nároku či ďalšie kritériá na jeho priznanie. Spolu s daňovým bonusom bola zvýšená aj suma prídavku na dieťa na 60 € mesačne. Treba ešte dodať, že podľa prijatých zmien, známych ako rodinný balíček, ide len o dočasný stav, ktorý bude trvať do roku 2025.

Kto má nárok na daňový bonus

Výška daňového bonusu je tak aktuálne na úrovni 140 € mesačne na dieťa mladšie ako 18 rokov a 50 € na dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov. Tieto vekové hranice sú tiež novinkou a dočasne na dva roky nahradili vekovú hranicu 15 rokov.

Tiež po novom platí, že na daňový bonus má nárok rodič dieťaťa, ktorý má nenulový pracovný príjem. Zároveň je zadefinovaná maximálna percentuálna výška daňového bonusu, ktorá berie do úvahy výšku jeho príjmu a tiež počet detí.

Vznikla tak paradoxná situácia, keď nárok na plnú sumu daňového bonusu nemajú rodičia s najnižšími pracovnými príjmami. Platí, že:

  • Zamestnaný rodič jedného dieťaťa do 18 rokov potrebuje na získanie plnej sumy 140 € hrubú mzdu 809 € mesačne. Pri dvoch deťoch potrebuje 1 198 € a pri troch deťoch 1 427 € mesačne.
  • Ak je rodičom živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a platí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, tak potrebuje ročný príjem vo výške aspoň 29 565 €. Pri dvoch deťoch potrebuje 35 871 € a pri troch deťoch 38 250 € ročne.

Čiastočne zmiernenie priniesla dodatočne prijatá zmena, keď sa do príjmu rodiča, ktorý poberá daňový bonus môže v daňovom priznaní započítať aj príjem druhého rodiča. T.j. v prípade rodín s obomi zamestnanými rodičmi musia mať spolu hrubý príjem aspoň 809/1 198/1 427 € mesačne.

Daňový bonus aj prídavok na dieťa sú po poslaneckých zmenách definované pevnou sumou, to znamená, že sa nepočíta s ich automatickým zvyšovaním v nasledujúcich rokoch.

V tomto blogu sa pozeráme na to, aký je podiel detí, ktorých rodičia majú nárok na plný daňový bonus.

Na daňový bonus v plnej výške dosiahnu rodičia len 72 % detí

Odhadujeme, že na Slovensku je v roku 2023 približne 1,2 mil. nezaopatrených detí, ktorých rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Z tohto počtu je 93 % detí takých, ktoré majú pracujúcich rodičov, čo znamená, že ich rodičia si môžu uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na plnú sumu daňového bonusu majú len tí rodičia, ktorí majú dostatočne vysoký pracovný príjem. To sa týka 72 % detí (resp. ich rodičov).

Narok_danovy_bonus

Zdroj: simulácia modelom SIMTASK

Kto má nárok na plných 200 eur

Nárok na plný daňový bonus a zároveň prídavok na dieťa, teda v spoločnej výške 200 eur (140 € + 60 € ) majú rodičia 55 % detí. Ide o deti, ktoré nedovŕšili 18 rokov a ich rodičia majú dostatočný pracovný príjem.

Na nezaopatrené deti staršie ako 18 rokov pripadá nárok na daňový bonus vo výške 50 € a tiež prídavok na dieťa 60 €, spolu teda 110 €. Takýchto detí je na Slovensku približne 17 %.

Nárok na znížený daňový bonus (z dôvodu nízkeho pracovného príjmu rodičov) a prídavok na dieťa pripadá na rodičov 21 % zo všetkých detí.

Približne 7 % detí má rodičov bez pracovného príjmu, ich rodičia majú nárok iba na prídavok na dieťa a nemajú nárok na daňový bonus.

Narok_danovy_bonus_vyska

Zdroj: simulácia modelom SIMTASK

Rodičia 22 % detí nemajú nárok na plnú sumu daňového bonusu, aj keď pracujú

Pozrime sa teraz len na tie deti, ktoré majú pracujúcich rodičov.

Na získanie plnej sumy daňového bonusu na dieťa musia mať obaja rodičia v súčte dostatočne vysoký príjem. Platí, že čím viac detí majú, tým vyšší príjem potrebujú na získanie plnej sumy. Môžeme teda povedať, že rodičia s nízkym pracovným príjmom nemajú nárok na plnú výšku a daňový bonus na dieťa je v ich prípade znížený.

Odhadujeme, že na Slovensku pripadá znížený daňový bonus na 22 % detí (100 % = všetky deti s aspoň jedným pracujúcim rodičom). Z regionálneho pohľadu je najviac takýchto detí vo východnej časti Slovenska. Priemernú výšku zníženého daňového bonusu odhadujeme na 84,9 € pri deťoch do 18 rokov a 25,4 € pri deťoch, ktoré dovŕšili 18 rokov.

Narok_danovy_bonus_slovensky_priemer

Zdroj: simulácia modelom SIMTASK

Upozornenie:
Tieto odhady sú založené na údajoch z výberového štatistického zisťovania SILC a výpočtoch modelom SIMTASK.V databáze modelu SIMTASK je počet nezaopatrených detí nadhodnotený o približne 10 % v porovnaní s administratívnymi údajmi.