What_if

Model what_if  je kombinovaný mikro-makro model daňovo-sociálneho systému, ktorý umožňuje vyhodnocovať dlhodobé dopady zmien v daňovo-sociálnom systéme a vplyv na disponibilné príjmy domácností.

Skladá z dvoch vzájomne prepojených blokov. Prvým je mikrosimulačný blok ponuky práce, v ktorom je modelovaná motivácia pracovať pre každého jednotlivca v závislosti od jeho osobných charakteristík a definovaného daňového a sociálneho systému. Daň z príjmu, odvody a sociálne transfery pre každého jednotlivca sú počítané pomocou modelu SIMTASK. Motivácia pracovať je ďalej rozčlenená na blok „extensive margin“ (hovorí o pravdepodobnosti, že osoba pracuje) a blok „intensive margin“ (hovorí o intenzite alebo o odpracovaných hodinách). Oba bloky sú samostatne modelované. Ponuka práce jednotlivca je daná ako súčin týchto dvoch hodnôt a následne je vážená produktivitou práce.

Druhá časť modelu je označovaná ako makroekonomický blok a popisuje správanie sa firiem. Ide o neoklasický model s nedobrovoľnou nezamestnanosťou, v ktorom firmy maximalizujú svoj zisk, pričom v ich rozpočtovom ohraničení figurujú štandardné náklady na prácu a na kapitál. Model je rozšírený o charakteristiku trhu práce – hľadanie voľných pracovných miest spojené s nákladmi. Navyše nové pracovné miesta vznikajú párovaním nezamestnaných a voľných pracovných miest, pričom nie každé stretnutie záujemcu o prácu a voľného pracovného miesta zákonite vyústi do zamestnaneckého vzťahu. Práve toto spôsobuje, že v ekonomike evidujeme nedobrovoľne nezamestnaných.

Spomínané vzájomne prepojenie blokov umožňuje okrem vyhodnotenia okamžitého vplyvu reforiem, kde je vidieť iba dopad na príjmy jednotlivcov, sledovať aj reakcie firiem na novú situáciu na trhu a analyzovať dlhodobé makroekonomické efekty legislatívnych zmien a taktiež dlhodobé zmeny na trhu práce. Detailné informácie o nástroji what_if sú uvedené v našej štúdii „The end of the flat tax experiment in Slovakia: An evaluation using behavioural microsimulation linked with a dynamic macroeconomic framework“.

WHAT_IF