TS_limity – title

Rozpočet bez dodatočných zmien prekračuje výdavkové limity a výrazne tak zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií

  • 22. 12. 2023

Limit verejných výdavkov je v zmysle ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti hlavným rozpočtovým nástrojom na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti, ktorá sa aktuálne nachádza v pásme vysokého rizika. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vykonáva pri jeho určení zákonmi definovaný mandát, a to s ohľadom na hlavný cieľ definovaný v Ústave SR – ochranu dlhodobej udržateľnosti hospodárenia Slovenskej republiky (Čl. 55a).

RRZ dňa 15. decembra 2023 v zmysle definovaných povinností predložila do Národnej rady SR (NR SR) limity verejných výdavkov na roky 2024 až 2027, ktoré by po schválení nahradili doteraz platné limity z februára 2023. Predložené limity odrážajú stav legislatívy na začiatku volebného obdobia v čase schvaľovania programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde.

Po schválení limitov v NR SR môže vláda požiadať RRZ o ich aktualizáciu tak, aby odrážali vplyvy legislatívnych opatrení schválených na aktuálnom zasadnutí NR SR, a ktoré sú aj zahrnuté do Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. RRZ je následne pripravená bezodkladne predložiť aktualizáciu limitu tak, aby odzrkadľoval schválené legislatívne zmeny v NR SR s vplyvom na príjmy verejnej správy a/alebo dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Aktualizované limity schvaľuje Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti.

RRZ mala ambíciu poskytnúť poslancom a verejnosti predbežnú informáciu o súlade návrhu rozpočtu s aktualizovanými limitmi ešte pred samotným hlasovaním o rozpočte, nakoľko bola RRZ opakovane dotazovaná. Táto predbežná aktualizácia bola už skôr zaslaná na ministerstvo financií s cieľom potvrdenia podkladových údajov pre finálnu aktualizáciu limitov.

Podľa predbežných odhadov, trvalý dopad príjmových opatrení navyšuje výdavkové limity o takmer 623 mil. eur v roku 2024 až po 724 mil. eur v roku 2027 (viď. Tabuľka 1).

Tab 1_limity

Rozpočet prekračuje v roku 2024 limit výdavkov ku dňu prijatia programového vyhlásenia vlády o 2,3 mld. eur a v ďalších rokoch tento rozdiel narastá. Opatrenia vlády na strane trvalých príjmov prijatých na aktuálnej schôdzi parlamentu umožňujú vláde vyššie trvalé výdavky o 0,6 mld. eur v roku 2024, čo znamená, že výdavky rozpočtu sú v porovnaní s predpokladaným aktualizovaným limitom stále vyššie o odhadovaných  takmer 1,7 mld. Eur.

Schválený rozpočet tak bez dodatočných zmien nie je v súlade s platnými limitmi výdavkov z 1. februára 2023, limitmi nových výdavkov predložených 15. decembra 2023 do NRSR, ani predbežne aktualizovanými limitmi výdavkov po zohľadnení trvalého dopadu prijatých opatrení v parlamente.

Znamená to tiež, že rozpočet aj po zohľadnení už prijatých príjmových legislatívnych opatrení zhoršuje dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenska o 0,8 % HDP (bez zohľadnenia 2. piliera), čo je v rozpore s požiadavkou limitov verejných výdavkov, t.j. ročného zlepšovania udržateľnosti o 0,5 % HDP. Existuje obava z toho, či nevzniká neistota ohľadom jeho súladu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti.

Samotná energopomoc nespadá pod limit výdavkov, nakoľko je považovaná za jednorazový výdavok. Hlavný dôvod neplnenia limitu výdavkov tak spočíva v skutočnosti, že nové opatrenia navyšujúce výdavky majú prevažne trvalý charakter. Na druhej strane, vláda prijala veľkú časť príjmových opatrení, ktoré majú jednorazový alebo len dočasný vplyv na zlepšenie hospodárenia Slovenska. Tento nesúlad spôsobuje, že po skončení volebného obdobia tejto vlády by bez prijatia dodatočných opatrení došlo k náhlemu výraznému zhoršeniu hospodárenia Slovenska.

Graf 1_limityRozpočet prispieva k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti voči roku 2023 aj podľa prepočtov MF SR uvedených v Návrhu rozpočtového plánu na rok 2024. Keď abstrahujeme od vplyvu zvýšenia sadzby odvodu do II. piliera dôchodkového systému (tak ako to prikazuje dohodnutá metodika), ostatné opatrenia zahrnuté v rozpočte zhoršujú udržateľnosť celkovo o 0,4 % HDP (indikátor S2). Navyše, ak by sme zahrnuli aj vplyvy schválených pozmeňujúcich návrhov v NR SR (obmedzenie zvýšenia zdravotných odvodov iba do roku 2027 a miernejšie zvyšovanie spotrebných daní z tabaku, bez časového obmedzenia nových výdavkoch resp. ich nezníženia, ako aj skutočnosť, že zvýšený bankový odvod platí tiež len dočasne do roku 2027, zhoršenie dlhodobej udržateľnosti je ešte výraznejšie a blíži sa tak aktuálnemu odhadu RRZ.