Predchádzajúci členovia RRZ

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Členstvo v Rade je sedemročné a neobnoviteľné.

Anetta Čaplánová

členka rady (2015 - 2022) Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. ukončila vysokoškolské štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v roku 1989, počas štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave tiež medziodborové štúdium žurnalistiky. V rokoch 1989-1992 bola na študijných pobytoch na Univerzite Komenského v Bratislave a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1991-1993 absolvovala na Univerzite Komenského postgraduálne štúdium anglického jazyka. V roku 1995 ukončila doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od tohto obdobia pôsobí ako vysokoškolská učiteľka. Počas doktorandského štúdia absolvovala dlhodobejšie študijné pobyty na univerzitách v Tilburgu a v Antverpách. V roku 2003 sa habilitovala za docentku v odbore Národné hospodárstvo, v roku 2012 bola prezidentom Slovenskej Republiky vymenovaná za profesorku v odbore Ekonomická teória. V rokoch 2009-2015 bola prorektorkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, najskôr pre manažovanie akademických projektov, potom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Trvalo spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitúciami v zahraničí, na viacerých z nich absolvovala výskumné pobyty (napr. MMF, Medzinárodné centrum pre ekonomický výskum v Turíne, Univerzita Bath, Oklahomská štátna univerzita). Výsledkom tejto spolupráce sú mnohé práce vo výskumnej a pedagogickej oblasti. Je autorkou resp. spoluautorkou 175 publikovaných výstupov, z ktorých 48 bolo publikovaných v zahraničí. Na tieto výstupy je evidovaných 383 ohlasov, z toho 98 zo zahraničia. Vo výskumnej činnosti sa venuje najmä ekonómii verejného sektora, novej inštitucionálnej ekonómii a teórii verejnej voľby.

Ivan Šramko

predseda Rady (2012 - 2020) Ing. Ivan Šramko sa narodil 3. 9. 1957 v Bratislave. V roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, na Fakulte riadenia. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval v rokoch 1981 až 1990 v Železničnom staviteľstve Bratislava a v akciovej spoločnosti AVEX, vo vedúcich funkciách finančných útvarov. V rokoch 1990 až 1991 bol zástupcom riaditeľa spoločnosti VÚB ING, a. s., (banková poradenská spoločnosť). V rokoch 1991 až 1992 viedol pracovnú skupinu, ktorá vo VÚB, a.s., zakladala spoločnú banku VÚB – Credit Lyonnais. V rokoch 1992 až 1998 bol generálnym riaditeľom Istrobanky, a. s., a zároveň podpredsedom a neskôr predsedom jej predstavenstva. V rokoch 1998 až 2002 bol členom vedenia Tatra banky, a. s., Bratislava a v rokoch 2000 – 2002 členom jej predstavenstva. Od 1999 do 2001 bol členom a od 2001 do januára 2002 predsedom dozornej rady Asociácie bánk Slovenskej republiky. Od 11. 1. 2002 do 31. 12. 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky Slovenska a dňa 1. 1. 2005 bol vymenovaný do funkcie guvernéra NBS. Po ukončení pôsobenia v NBS v roku 2010 bol vymenovaný za veľvyslanca Slovenskej republiky pri OECD. V roku 2012 sa stal predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vo funkcii pôsobil do septembra 2020.

Ľudovít Ódor

člen Rady (2012 - 2018) Mgr. Ľudovít Ódor bol členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v období 27.6.2012 - 7.2.2018. Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a v rokoch 2001 až 2003 ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre. Medzi rokmi 2003 a 2005 bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Potom pôsobil ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska až do septembra 2010. Následne bol poradcom premiérky a ministra financií v rokoch 2010 až 2012. Od septembra 2015 je podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (EUIFIs) a od roku 2016 hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU). Ódor je autorom mnohých publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Je ženatý a má dve deti.

Michal Horváth

člen Rady (2012 - 2015) Michal Horváth bol členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v období 27.6.2012 - 2.7.2015. Študoval špecializáciu finančný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a ekonómiu verejného sektora na University of York vo Veľkej Británii. Doktorát z ekonómie v oblasti optimálnej súčinnosti menovej a fiškálnej politiky získal na University of St Andrews vo Veľkej Británii. V rokoch 2000 až 2002 pracoval ako asistent na oddelení výskumu v bratislavskej pobočke ING Bank. V rokoch 2003 a 2004 bol poradcom štátneho tajomníka a riaditeľom Inštitútu sociálnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2007 až 2010 pôsobil ako poradca ministrov financií pre otázky eurozóny a zastupoval Slovenskú republiku v Hospodárskom a finančnom výbore Európskej únie. V rokoch 2009 až 2014 pôsobil ako výskumný pracovník na Oxfordskej univerzite. Momentálne vyučuje na Univerzite v Yorku vo Veľkej Británii. Pravidelne publikuje v medzinárodných odborných časopisoch a bol spoluautorom koncepcie, ktorá viedla k ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Je fanúšik futbalu, rád lezie po holých úbočiach Škótskej vysočiny a svoje potulky svetom dokumentuje objektívom fotoaparátu.