Fiškálna databáza

  • Daňové príjmy predstavujú hlavný zdroj príjmov rozpočtu VS, kde najväčšiu časť tvoria dane z produkcie a dovozu (daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane). Ďalším veľkým balíkom sú bežné dane z dôchodkov, ktoré zahŕňajú dane z príjmov fyzických a právnických osôb.
  • Príspevky na sociálne zabezpečenie zahŕňajú sociálne príspevky (od zamestnávateľov, zamestnancov, SZČO, dobrovoľných platiteľov), príspevky verejnej správy a iné príjmy.
  • Nedaňové príjmy sú rozdelené podľa spôsobu a zdroja ich nadobudnutia na príjmy z trhovej a netrhovej produkcie (tržby, poplatky a platby za služby) a dôchodky z majetku (dividendy, prijaté úroky alebo príjmy z prenájmu).
  • Najvýznamnejšiu časť grantov a transferov predstavuje príjem zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy.