Fiškálna databáza

Hrubý a čistý dlh verejnej správy

Dôležitým fiškálnym ukazovateľom popisujúcim stav verejných financií je dlh VS. Verejný dlh sa zvyčajne vyjadruje nominálne, v eurách, alebo relatívne ako pomer dlhu na HDP vyjadrený v percentách. Keďže nominálne vyjadrenie dlhu neposkytuje informáciu o závažnosti dlhu a rozsahu fiškálnej nerovnováhy, uprednostňuje sa relatívne vyjadrenie v % HDP.

V rámci dlhu VS rozlišujeme hrubý a čistý dlh: 

  • Hrubý dlh predstavuje celkový objem záväzkov subjektov verejnej správy voči iným ekonomickým subjektom vrátane zahraničia. Ide najmä o dlhopisy, štátne pokladničné poukážky a úvery.
  • Čistý dlh je hrubý dlh znížený o likvidné finančné aktíva, ako je napr. hotovosť na účtoch štátu.

Na Slovensku bolo v rámci ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti zavedené fiškálne pravidlo, ktoré stanovuje limit pre výšku hrubého dlhu VS – tzv. dlhová brzda. Jej cieľom je pomocou sankčných a korekčných mechanizmov zamedziť nárastu dlhu Slovenska na kritické úrovne. Vyhodnotenie plnenia tohto pravidla v predchádzajúcich rokoch nájdete na tomto odkaze.