Fiškálna databáza

  • K bežným výdavkom zaraďujeme výdavky na kompenzácie zamestnancov, výdavky na medzispotrebu, dotácie subjektom, úrokové náklady vyplývajúce z prijatých pôžičiek, sociálne transfery (tvoria najväčšiu časť výdavkov rozpočtu VS) a ostatné bežné transfery. 
  • V rámci kapitálových výdavkov najväčšiu časť predstavujú kapitálové investície. Zvyšnú časť tvoria kapitálové transfery, ktoré sú určené na financovanie investícií realizovaných inými subjektami mimo sektora VS.