Na čo slúži rozpočtový semafor?

  • 1. 10. 2018

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS).

Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Údaje sú aktualizované mesačne, pre obce a VÚC sú k dispozícii na kvartálnej báze. Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS.

 

Viac o semafore

Ako interpretovať výstupy?

Zelená – žiadne, alebo minimálne riziko
Oranžová – mierne riziko
Červená – vysoké riziko

Čísla uvedené v grafe vyjadrujú odchýlky od rozpočtovaných hodnôt. Sú aktualizované mesačne na základe dostupných údajov a premietajú súčasný vývoj.

• Kladná hodnota znamená lepší vývoj
• Záporná hodnota znamená horší vývoj

Čo ovplyvňuje výsledky?

Do Semaforu vstupuje najmä priebežné plnenie jednotlivých položiek a ich historické hodnoty (Štátna pokladnica), schválené a upravené rozpočty (Rozpočtový informačný systém). Výsledky sú následne automaticky generované modelom. Ak sú k dispozícii expertné odhady KRRZ, nahradia sa nimi modelom odhadnuté ekvivalenty.

Aký je cieľ Rozpočtového semaforu?

Cieľom je priebežná a včasná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS. Výstupy sa zohľadňujú pri tvorbe hodnotiacich správ RRZ.

Aký vplyv má Rozpočtový semafor na rozpočet VS?

Model nemá vplyv na rozpočet. Ide o nezávislý pohľad na hospodárenie VS počas roka. Identifikované odchýlky sú analyzované, prípadne konzultované.

Metodika

KRRZ na základe najnovších dostupných údajov aktualizuje model každý mesiac. Model triedi údaje z viacerých zdrojov, vytvára časové rady, vyhodnocuje znaky ich pravidelnosti, prognózuje koncoročné plnenia a agreguje odhady za celú verejnú správu.

Automatické prognózovanie berie do úvahy priebežné plnenie, rozpočtované hodnoty, celú históriu časového radu a dynamicky zohľadňuje profil vývoja položky. Ak model vyhodnotí položku ako problematickú, použije na jej odhadnutie hodnotu upraveného rozpočtu k danému mesiacu.

Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Ide najmä o daňové príjmy, dividendy, ostatné nedaňové príjmy, platené úroky, kapitálové výdavky, rezervy, EÚ, spolufinancovanie atď.

Detailný popis metodiky nájdete v štúdii Budgetary Traffic Lights.

Presnosť

Semafor pracuje s odhadmi viac ako 10 000 časových radov, ktoré spracúva, vyhodnocuje a prognózuje ich koncoročné plnenie. Presnosť odhadov bude predmetom vyhodnotenia, na základe ktorého sa budú zlepšovať algoritmy modelu.