Rozpočtový semafor na rok 2021 (Semafor február 2021)

  • 25. 2. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,7 mld. eur

• Prognóza KRRZ pre deficit VS v roku 2021 sa mierne zvýšila, oproti januárovej prognóze prišlo k zmene o 242 mil. eur. K rastu deficitu prispelo najmä navýšenie vplyvu opatrení na riešenie pandémie z dôvodu rastu čerpania opatrení na podporu ekonomiky a výdavkov na zdravotnícky materiál.

• Napriek zhoršeniu prognózy je očakávaná odchýlka od salda rozpočtu naďalej pozitívna vo výške 360 mil. eur (0,37 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.

• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 6 731 mil. eur (7,0 % HDP). Voči odhadu existuje pozitívne riziko z dôvodu vyplácania platieb v roku 2021 týkajúcich sa predchádzajúceho roka v rámci opatrení na riešenie pandémie. V prípade rozhodnutia ŠÚ SR o akrualizácii týchto výdavkov príde k presunu ich negatívneho vplyvu na deficit do roku 2020, deficit v roku 2021 by sa podľa predbežných prepočtov mohol zlepšiť o 400 mil. eur (0,4 % HDP).

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 1 665 mil. eur (1,7 % HDP), pričom nad rámec rozpočtovanej rezervy navyšujú deficit o sumu 368 mil. eur (0,4 % HDP). Dodatočné výdavky v objeme 255 mil. eur (0,3 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme v daňových a odvodových príjmoch. Nárast výnosu o 425 mil. eur (0,4 % HDP) vyplýva najmä z vyššieho rastu mzdovej bázy a lepšieho ako očakávaného plnenia v roku 2020; vzhľadom na vývoj ekonomiky je však neistota prognózy vysoká.

• Odhad salda v roku 2021 vychádza z aktualizovanej prognózy pre rok 2020, informácie o priebežnom vývoji v roku 2021 zatiaľ nie sú k dispozícii. Deficit verejnej správy v roku 2020 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže dosiahnuť úroveň 6 104 mil. eur (6,70 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.