Zhoršenie epidemickej situácie tohtoročný deficit už výrazne neovplyvní (Semafor november 2021)

  • 30. 11. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,5 mld. eur

• KRRZ mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2021 na úroveň 6 494 mil. eur (6,7 % HDP). Pokles deficitu oproti októbrovej prognóze o 76 mil. eur je spôsobený najmä nižšími výdavkami na spolufinancovanie z dôvodu pomalšieho čerpania EÚ fondov.

• Aktuálne opatrenia z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie znamenajú dodatočné riziko pre hospodárenie verejných financií. Negatívny vplyv tzv. lockdownu na deficit v roku 2021 zohľadňujeme najmä v pomalšom raste výnosu daní. Pri výdavkoch na dodatočné kompenzačné opatrenia očakávame, že negatívne ovplyvnia hospodárenie VS prevažne v roku 2022.

• Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 224 mil. eur (1,3 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke. Aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci Návrhu rozpočtu VS na roky 2022-2024 predpokladá deficit vo výške 7,9 % HDP. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 586 mil. eur (0,6 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých desiatich mesiacov nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 3 062 mil. eur (3,1 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je vplyv na saldo VS nižší o 115 mil. eur (0,1 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.