KRRZ znižuje odhad deficitu, najmä pre vyšší výnos daňových a odvodových príjmov (Semafor jún 2021)

  • 30. 6. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,98 mld. eur

• Prognóza KRRZ pre deficit VS v roku 2021 sa znížila, zmena oproti májovej prognóze predstavuje 467 mil. eur. Zlepšenie deficitu je spôsobené najmä vyšším výnosom daňových a odvodových príjmov v dôsledku lepšieho vývoja spotreby, stabilizácie situácie na trhu práce ako aj vplyvom lepšieho hospodárenia firiem v predchádzajúcom roku vyplývajúceho z daňových priznaní.

• Vzhľadom na schválenie novely zákona o štátnom rozpočte nie je cieľ deficitu na úrovni 7,4 % HDP z pôvodného rozpočtu aktuálny. Z tohto dôvodu KRRZ od júnovej prognózy nevyhodnocuje
celkovú odchýlku deficitu voči pôvodnému rozpočtu, ale voči odhadu vlády naviazanému na túto novelu, ktorý predpokladá deficit verejnej správy vo výške 9,9 % HDP.

• Po zlepšení prognózy je očakávaná odchýlka od salda VS predpokladaného vládou pozitívna vo výške 2489 mil. eur (2,6 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.

• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS v roku 2021 dosiahnuť úroveň 6983 mil. eur (7,2 % HDP).

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2885 mil. eur (3,0 % HDP), pričom nad rámec rezervy v pôvodnom rozpočte navyšujú deficit o sumu 1696 mil. eur (1,7 % HDP). Výdavky v objeme 148 mil. eur (0,2 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme vo daňových príjmoch. Zlepšenie salda o 1042 mil. eur (1,1 % HDP) vyplýva najmä z rastu výnosu daní z práce vplyvom lepšieho vývoja na trhu práce, pozitívne prispieva aj vyšší výnos DPPO vďaka lepším hospodárskym výsledkom firiem.

 

Ďalšie podrobnosti z júnového semafora nájdete v pripojených súboroch.