Rozpočtový semafor

Rozpočtový semafor predstavuje základný technický nástroj pre identifikáciu možných rizík na dosiahnutie rozpočtových cieľov. Inými slovami ide o nástroj, ktorý odpovedá na otázku, či sa v aktuálnom roku vláde darí plniť svoj rozpočtový cieľ v oblasti salda hospodárenia verejnej správy.

Na základe priebežných údajov je odhadnutý vývoj príjmových a výdavkových položiek rozpočtu, z ktorých sa následne vypočíta odchýlka salda verejných financií od rozpočtového cieľa. Toto vyhodnocovanie zahŕňa celú verejnú správu a je realizované v metodike ESA2010. Vypočítaná odchýlka slúži na určenie veľkosti rizika, ktoré je vyjadrené svetlom semaforu.

Súčasťou rozpočtového semaforu sú aj informácie, v akých oblastiach rozpočtu dochádza k odchýleniu oproti naplánovaným hodnotám. Zmena štruktúry príjmov a výdavkov môže indikovať nie len riziká pre aktuálny rozpočtový rok, ale aj pre nasledujúce obdobie. Rovnako je týmto spôsobom možné identifikovať opatrenia prijímané vládou počas daného roka.

Rozpočtový semafor sa publikuje na mesačnej báze, nezávisle od vlády a ministerstva financií vyhodnocuje detailné informácie o plnení rozpočtu.