Odhad deficitu pre rok 2024 poklesol k úrovni 7,6 mld. eur, znižujú ho najmä nižšie investície v obrane kvôli posunutým dodávkam techniky (Semafor február 2024)

  • 1. 3. 2024

Deficit hospodárenia verejnej správy (VS) pre rok 2024 odhadujeme na úrovni 5,9 % HDP

  • Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2024. Oproti januárovej prognóze došlo k poklesu schodku o 262 mil. eur. K medzimesačnému zlepšeniu prispeli najmä nižšie investície v rezorte obrany, keďže na základe aktuálnych správ sa v tomto roku očakáva nižší počet dodaných stíhačiek oproti predchádzajúcim predpokladom KRRZ.
  • Podľa KRRZ môže deficit v roku 2024 dosiahnuť úroveň 5,9 % HDP (7 616 mil. eur), na základe aktuálnych informácií a za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.
  • Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu predstavuje 0,1 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu však KRRZ odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,2 p.b. HDP.
  • Národná rada neschválila návrh nových výdavkových limitov, čo znamená, že Slovensko stále nemá funkčný nástroj na ozdravenie verejných financií. Schválenie limitu výdavkov, aktualizácia o nové opatrenia a následné zosúladenie rozpočtu by umožnili znížiť deficit hlbšie pod úroveň 6 % HDP.
  • Najvyššie negatívne riziko pre rozpočet podľa KRRZ predstavujú opatrenia na energopomoc, keďže rezerva v rozpočte nepostačuje na krytie celkových nákladov na kompenzačné schémy. Rozpočet sa totiž spoliehal na financovanie cez eurofondy, ktoré by však mali byť zaúčtovane do deficitu v roku 2023.
  • Naopak najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti rozpočtu tvorí odhadovaná úspora v bežných výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR). KRRZ na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch nepredpokladá vyčerpanie celého objemu zahrnutého v rozpočte.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.