Prvý odhad deficitu pre rok 2024 je mierne nad cieľom rozpočtu, avšak splnenie limitu výdavkov by vyžadovalo prijatie konsolidačných opatrení (Semafor január 2024)

  • 2. 2. 2024

Deficit hospodárenia verejnej správy (VS) pre rok 2024 odhadujeme na úrovni 6,1 % HDP

  • Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) začína so zverejňovaním rozpočtového semaforu, mesačného odhadu koncoročného deficitu verejných financií, pre rok 2024.
  • Podľa KRRZ môže deficit v aktuálnom roku dosiahnuť 6,1 % HDP (7 878 mil. eur), na základe aktuálnych informácií a za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.
  • Negatívna odchýlka od schváleného rozpočtu predstavuje 0,1 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu však KRRZ odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,4 p.b. HDP.
  • Odhad zodpovedá prognóze RRZ zverejnenej v rámci hodnotenia schváleného rozpočtu, kde je odhadnuté plnenie limitu verejných výdavkov. Zosúladenie rozpočtu s limitmi by umožnilo znížiť deficit hlbšie pod úroveň 6 % HDP.
  • Najvyššie negatívne riziko pre rozpočet podľa KRRZ predstavujú opatrenia na energopomoc, keďže rezerva v rozpočte nepostačuje na krytie celkových nákladov na kompenzačné schémy.
  • Naopak najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti rozpočtu tvorí úspora odhadovaná v bežných výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR). KRRZ na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch nepredpokladá vyčerpanie celého objemu zahrnutého v rozpočte.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.