Pomalší rast miezd znamená nižšie dane a nárast deficitu na 5,7 % HDP (Semafor september 2023)

  • 28. 9. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,7 % HDP

  • KRRZ zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti augustovej prognóze došlo k nárastu schodku o 207 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 6 974 mil. eur (5,7 % HDP). K medzimesačnému zhoršeniu odhadu výsledku hospodárenia prispel najmä nižší výnos daní z práce z dôvodu spomalenia ekonomiky očakávaného v závere roka.
  • Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,7 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu ostáva naďalej nízke.
  • V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 15. augusta v Správe o očakávanej skutočnosti za rok 2023 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 1,1 % HDP.
  • Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2 868 mil. eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1 074 mil. eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1 579 mil. eur (1,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.