Nižší deficit vďaka vyššej refundácii energopomoci z EÚ fondov (Semafor jún 2023)

  • 3. 7. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,7 % HDP

• KRRZ výrazne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti májovej prognóze došlo k poklesu schodku o 504 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 6 996 mil. eur (5,7 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu odhadu výsledku hospodárenia prispelo najmä navýšenie očakávanej miery preplatenia výdavkov na kompenzáciu vysokých cien energií z EÚ fondov.

• Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,7 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu naďalej ostáva nízke.

• V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 26. apríla 2023 v Programe stability na roky 2023 až 2026 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,4 % HDP.

• Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2 935 mil. eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1056 mil. eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1 595 mil. eur (1,3 % HDP).

• Zhoršené hospodárenie samospráv predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu, odhadovaný horší výsledok hospodárenia dosahuje úroveň 542 mil. eur (0,4 % HDP). Výraznejší negatívny vplyv očakávame pri hospodárení obcí, kde zhoršenie oproti rozpočtovanej úrovni predstavuje 406 mil. eur (0,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.