Napriek výpadku daní deficit ostáva pod rozpočtom (Semafor február 2023)

  • 3. 3. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,3 % HDP

• KRRZ mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti januárovej prognóze došlo k nárastu schodku o 46 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 7 439 mil. eur (6,3 % HDP). K medzimesačnému zhoršeniu výsledku hospodárenia prispel nižší výnos daňových príjmov vplyvom neschválenia dane z osobitnej stavby ako aj zohľadnením aktuálnej makroekonomickej prognózy, ktorá očakáva premietnutie nižšej inflácie do pomalšieho rastu daňových báz v tomto roku.

• Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,2 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke.

• Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií dosahujú úroveň 3 195 mil. eur (2,7 % HDP), z čoho výdavky v objeme 456 mil. eur (0,4 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy a výnosu zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení na deficit rozpočtu pozitívny vo výške 315 mil. eur (0,3 % HDP).

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS predpokladáme pri bežných výdavkoch štátneho rozpočtu, kde očakávame úsporu oproti rozpočtovanej úrovni o 651 mil. eur (0,5 % HDP). Nižšie čerpanie výdavkov vyplýva najmä z predpokladaného nečerpania rezervy na tzv. krúžkovné, deficit znižujú aj úspory v prevádzkových nákladoch očakávané z dôvodu nižšieho čerpania v závere roku 2022.

• Nižší výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu, odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 590 mil. eur (0,5 % HDP). Príjmy znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby DPH pre gastro sektor a navýšenie daňového bonusu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.