Kapitálové výdavky sú naďalej čerpané pomaly (Semafor november 2022)

  • 2. 12. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 3,8 mld. eur

• KRRZ mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022. Oproti októbrovej prognóze došlo k zníženiu schodku o 63 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 3 772 mil. eur (3,5 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu výsledku hospodárenia prispelo najmä pretrvávajúce pomalšie čerpanie kapitálových výdavkov ostatných subjektov VS.

• Opatrenia na kompenzáciu cien energií navyšujú deficit v sume 418 mil. eur (0,4 % HDP). Celkové náklady na kompenzačné schémy vrátane 14. dôchodku sú vo výške 731 mil. eur, zároveň KRRZ v súlade s predpokladmi vlády očakáva príjem z nariadenia EÚ ohľadom nadmerných ziskov v sume 313 mil. eur.

• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1 441 mil. eur (1,3 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet predstavuje výnos daňových a odvodových príjmov, odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1 524 mil. eur (1,4 % HDP). Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH).

• Vláda schválila návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025, v rámci ktorého predpokladá deficit v roku 2022 vo výške 5 398 mil. eur (5,0 % HDP), čo prevyšuje odhad KRRZ o 1 620 mil. eur (1,5 % HDP). Najvýraznejší rozdiel je v kapitálových výdavkoch štátneho rozpočtu, kde vláda nezohľadňuje pomalé čerpanie pozorované v priebehu roka.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.