Nové opatrenia zvyšujú deficit (Semafor apríl 2022)

  • 29. 4. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 4,7 mld. eur

• KRRZ mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022, oproti marcovej prognóze došlo k nárastu schodku o 73 mil. eur (0,1 % HDP). K zmene deficitu prispelo vyššie čerpanie výdavkov na riešenie pandémie, dodatočné náklady na opatrenia navrhnuté na kompenzáciu rastu cien, ako aj navýšenie očakávanej úrovne investícií v rezorte obrany na základe predpokladov vládou schváleného Programu stability. Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 4 700 mil. eur (4,5 % HDP).

• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je na úrovni 513 mil. eur (0,5 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a vojnový konflikt na Ukrajine.

• K rastu deficitu v sume 177 mil. eur (0,2 % HDP) prispeli opatrenia navrhované stranami vládnej koalície na pomoc vybraným skupinám a podporu rodín. Celkové náklady v roku 2022 dosahujú úroveň 277 mil. eur (0,3 % HDP), pričom KRRZ očakáva, že zvyšná časť 100 mil. eur bude financovaná v rámci už predpokladaného použitia zdrojov ekonomickej rezervy.

• Celkové výdavky na opatrenia vlády súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajine dosahujú výšku 331 mil. eur (0,3 % HDP), na základe aktuálnych informácií KRRZ očakáva refundáciu výdavkov zo zdrojov EÚ na úrovni 209 mil. eur (0,2 % HDP).

• Vývoj verejných financií je aj v roku 2022 negatívne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. Náklady na pandemické opatrenia vlády dosiahnu výšku spolu 812 mil. eur (0,8 % HDP), pričom v porovnaní s rezervou v rozpočte prispievajú k zvýšeniu deficitu o sumu 45 mil. eur (0,05 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.