Nové opatrenia prehlbujú deficit (Semafor december 2021)

  • 22. 12. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,8 mld. eur

• KRRZ výrazne zvýšila odhad deficitu VS v roku 2021 na úroveň 6 775 mil. eur (7,0 % HDP). Nárast deficitu oproti novembrovej prognóze o 282 mil. eur je spôsobený najmä schválením nových zmien týkajúcich sa miezd a pandemických opatrení. Ide predovšetkým o zavedenie jednorazovej odmeny pre zamestnancov v štátnej správe a finančný príspevok pre zaočkovaných seniorov.

• Aktuálne opatrenia z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie znamenajú dodatočné riziko pre hospodárenie verejných financií. Pri výdavkoch na dodatočné kompenzačné opatrenia očakávame, že negatívne ovplyvnia hospodárenie VS prevažne v roku 2022.

• Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 943 mil. eur (1,0 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke. Aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci Návrhu rozpočtu VS na roky 2022-2024 predpokladá deficit vo výške 7,9 % HDP. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 594 mil. eur (0,6 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých jedenástich mesiacov nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 3 230 mil. eur (3,3 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je vplyv na saldo VS vyšší o 54 mil. eur (0,05 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.