Vyššie príjmy z daní znižujú riziko pre deficit (Semafor február 2022)

  • 24. 2. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 4,9 mld. eur

 

• KRRZ mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2022, oproti januárovej prognóze došlo k zlepšeniu o 113 mil. eur (0,1 % HDP). K poklesu deficitu prispel navýšený odhad daňových a odvodových príjmov, najmä daní z práce z dôvodu rýchlejšieho očakávaného rastu mzdovej bázy. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 4 920 mil. eur (4,6 % HDP).

• Očakávaná odchýlka od salda rozpočtu je naďalej pozitívna vo výške 293 mil. eur (0,3 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu, rýchly nárast cien a hrozbu vojnového konfliktu na Ukrajine.

• Vývoj verejných financií je aj v roku 2022 negatívne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. Opatrenia vlády na riešenie pandémie dosahujú výšku spolu 763 mil. eur (0,7 % HDP), pričom v porovnaní s rezervou v rozpočte prispievajú k zníženiu deficitu o sumu 4 mil. eur.

• Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo VS odhadujeme vo výdavkoch ostatných subjektov VS na mzdy a medzispotrebu. K nárastu týchto nákladov oproti rozpočtu o 418 mil. eur (0,4 % HDP) prispieva vyšší rast mzdovej bázy a inflácie oproti predchádzajúcim makroekonomickým predpokladom.

• V oblasti vzťahov s rozpočtom EÚ je negatívnym rizikom pre rozpočet predpokladané zaznamenanie jednorazovej úhrady cla neodvedeného v predchádzajúcich rokoch v sume 526 mil. eur (0,5 % HDP), čo predstavuje dodatočné výdavky oproti príslušnej rezerve v sume 200 mil. eur (0,2 % HDP).

• Odhad salda v roku 2022 vychádza z aktualizovanej prognózy pre rok 2021, informácie o vývoji v roku 2022 sú zatiaľ k dispozícii iba v obmedzenej miere. Deficit verejnej správy v roku 2021 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže dosiahnuť úroveň 6 305 mil. eur (6,5 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.