Vyššia ziskovosť firiem navyšuje očakávaný výnos firemných daní, odhad deficitu pre rok 2024 klesol pod úroveň 7,1 mld. eur (Semafor jún 2024)

  • 28. 6. 2024

Deficit hospodárenia verejnej správy (VS) pre rok 2024 odhadujeme na úrovni 7,1 mld. eur

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2024. Oproti májovej prognóze došlo k poklesu schodku o 312 mil. eur. K medzimesačnému zlepšeniu prispelo najmä navýšenie očakávaného výnosu firemných daní (DPPO, bankový odvod) z dôvodu vyššej ziskovosti firiem.

Podľa KRRZ môže deficit v roku 2024 dosiahnuť úroveň 5,4 % HDP (7 078 mil. eur), na základe aktuálnych informácií a za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.

Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu predstavuje 0,6 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu o 0,5 p.b. HDP však KRRZ naďalej odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,5 p.b. HDP, medziročné navýšenie deficitu predstavuje 1,1 mld. eur.

V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 24. apríla 2024 v Programe stability na roky 2024 až 2027 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,5 % HDP.

Najvýraznejší pozitívny vplyv na odhadované saldo VS oproti rozpočtu tvorí lepšie hospodárenie v subjektoch verejnej správy (ŽSR, ZSSK, dopravné podniky) aj vďaka lacnejším energiám. KRRZ na základe výsledku v roku 2023 a aktuálneho vývoja nepredpokladá nárast výdavkov na úrovne predpokladané v rozpočte.

Naopak negatívne riziko pre rozpočet podľa KRRZ predstavujú opatrenia na energopomoc, keďže rozpočet sa spoliehal na financovanie cez eurofondy zaúčtované do roku 2023. Riziká vidí KRRZ aj v zdravotníctve, kde pozorujeme vyšší rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť a nárast záväzkov nemocníc.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.