expenditure_limits

Pomalšie čerpanie bežných výdavkov štátneho rozpočtu znížilo deficit odhadovaný pre rok 2024 na úroveň 7,4 mld. eur (Semafor máj 2024)

  • 31. 5. 2024

Deficit hospodárenia verejnej správy (VS) pre rok 2024 odhadujeme na úrovni 5,7 % HDP

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2024. Oproti aprílovej prognóze došlo k poklesu schodku o 196 mil. eur. K medzimesačnému zlepšeniu prispelo najmä pomalšie čerpanie bežných výdavkov štátneho rozpočtu oproti predpokladom predchádzajúcich odhadov.

Podľa KRRZ môže deficit v roku 2024 dosiahnuť úroveň 5,7 % HDP (7 391 mil. eur), na základe aktuálnych informácií a za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.

Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu predstavuje 0,3 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu však KRRZ odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,8 p.b. HDP, medziročné navýšenie deficitu predstavuje 1,4 mld. eur.

V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 24.apríla 2024 v Programe stability na roky 2024 až 2027 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,2 % HDP.

Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti rozpočtu tvorí odhadované nižšie čerpanie bežných výdavkov štátneho rozpočtu. KRRZ na základe výsledku v roku 2023 a aktuálneho vývoja nepredpokladá nárast výdavkov na úrovne predpokladané v rozpočte.

Naopak negatívne riziko pre rozpočet podľa KRRZ predstavujú opatrenia na energopomoc, keďže rozpočet sa spoliehal na financovanie cez eurofondy zaúčtované do deficitu v roku 2023. Riziká vidí KRRZ aj v daňových príjmoch, kde nižší výnos daní z práce vyplýva z pomalšieho rastu miezd v ekonomike oproti predpokladom rozpočtu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.