expenditure_limits

Odhad deficitu pre rok 2024 vzrástol blízko k úrovni 7,6 mld. eur, zvyšujú ho najmä vyššie výdavky v zdravotníctve (Semafor apríl 2024)

  • 29. 4. 2024

Deficit hospodárenia verejnej správy (VS) pre rok 2024 odhadujeme na úrovni 5,8 % HDP

  • Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2024. Oproti marcovej prognóze došlo k nárastu schodku o 104 mil. eur. K medzimesačnému zhoršeniu prispeli najmä vyššie očakávané výdavky na zdravotnú starostlivosť.
  • Podľa KRRZ môže deficit v roku 2024 dosiahnuť úroveň 5,8 % HDP (7 587 mil. eur), na základe aktuálnych informácií a za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.
  • Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu predstavuje 0,2 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu však KRRZ odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,9 p.b. HDP, navýšenie predstavuje 1,6 mld. eur.
  • V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 24.apríla 2024 v Programe stability na roky 2024 až 2027 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,1 % HDP.
  • Najvyššie negatívne riziko pre rozpočet podľa KRRZ predstavujú opatrenia na energopomoc, keďže rezerva v rozpočte nepostačuje na krytie celkových nákladov na kompenzačné schémy. Rozpočet sa totiž spoliehal na financovanie cez eurofondy, ktoré boli zaúčtované do deficitu v roku 2023.
  • Naopak najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti rozpočtu tvorí odhadované lepšie hospodárenie ostatných subjektov VS. KRRZ na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch nepredpokladá nárast výdavkov na úrovne predpokladané v rozpočte.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.