Rok 2022 začína s nízkym rizikom pre deficit (Semafor január 2022)

  • 28. 1. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,0 mld. eur

• Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2022 od schváleného rozpočtu je vo výške 181 mil. eur (0,2 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.

• V súlade s hodnotením návrhu rozpočtu KRRZ nepredpokladá vyčerpanie celej sumy 505 mil. eur naviazanej na schválenie reforiem, odhadovaná úspora je vo výške 168 mil. eur (0,2 % HDP).

• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 5 033 mil. eur (4,8 % HDP). Pozitívne riziká pre saldo rozpočtu vyplývajú najmä z vyššieho očakávaného výnosu daní a odvodov vzhľadom na rýchlejší rast plnenia na konci predchádzajúceho roku, dodatočné príjmy môžu dosiahnuť úroveň 384 mil. eur (0,4 % HDP).

• Vývoj verejných financií je aj v roku 2022 negatívne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19, pričom KRRZ predpokladá čerpanie výdavkov na jej riešenie počas prvého polroku 2022. Opatrenia vlády na riešenie pandémie dosahujú výšku spolu 743 mil. eur (0,7 % HDP), pričom v porovnaní s rezervou v rozpočte prispievajú k zníženiu deficitu o sumu 24 mil. eur (0,02 % HDP).

• Najvyššie negatívne riziko očakávame pri výdavkoch ostatných subjektov, kde očakávame rast čerpania nad rozpočtovanú úroveň o 321 mil. eur. Zhoršenie hospodárenia očakávame najmä z dôvodu odhadovaného podhodnotenia osobných výdavkov a výdavkov na medzispotrebu v rozpočte.

• Odhad salda v roku 2022 vychádza z aktualizovanej prognózy pre rok 2021, informácie o priebežnom vývoji v roku 2022 zatiaľ nie sú k dispozícii. Deficit verejnej správy v roku 2021 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže dosiahnuť úroveň 6 239 mil. eur (6,4 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.