Vývoj deficitu zatiaľ s nízkym rizikom nedosiahnutia rozpočtového cieľa (Semafor marec 2022)

  • 29. 3. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 4,6 mld. eur

• KRRZ znížila odhad deficitu VS v roku 2022, oproti februárovej prognóze došlo k zlepšeniu o 293 mil. eur (0,3 % HDP). K poklesu deficitu prispelo najmä zníženie negatívneho vplyvu jednorazovej úhrady cla neodvedeného v predchádzajúcich rokoch z dôvodu úhrady istiny v sume 277 mil. eur (0,3 % HDP) v roku 2021. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 4 627 mil. eur (4,4 % HDP).

• Očakávaná pozitívna odchýlka od salda rozpočtu vzrástla na úroveň 586 mil. eur (0,6 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a vojnový konflikt na Ukrajine.

• V odhade salda je zohľadnený vplyv opatrení súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Za predpokladu, že o dočasné útočisko na Slovensku požiada 116 tisíc osôb, pri platnosti aktuálnych vládnych opatrení očakávame dodatočné výdavky rozpočtu v sume 301 mil. eur (0,3 % HDP).

• Vývoj verejných financií je aj v roku 2022 negatívne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. Náklady na pandemické opatrenia vlády dosiahnu výšku spolu 616 mil. eur (0,6 % HDP), pričom v porovnaní s rezervou v rozpočte prispievajú k zníženiu deficitu o sumu 151 mil. eur (0,1 % HDP).

• Odhad salda v roku 2022 vychádza z aktualizovanej prognózy pre rok 2021, informácie o vývoji v roku 2022 sú zatiaľ k dispozícii iba v obmedzenej miere. Deficit verejnej správy v roku 2021 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže dosiahnuť úroveň 5 868 mil. eur (6,0 % HDP), čo znamená zlepšenie oproti cieľu rozpočtu na rok 2021 o 1 223 mil. eur (1,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.